Μενού Κλείσιμο

ΝΕΟΙ ΗΡΩΔΑΙ Τὸ τέλος τοῦ Ἡρῴδη…

O HPΩΔΗΣ ἔσφαξε 14.000 νήπια. Ἀνατριχιάζει καὶ φρίττει ὁ ἄν­θρωπος ὅταν τ᾿ ἀκούῃ. Ἀλλά, ἀδελφοί μου, νὰ μὴν εἴμεθα ὑποκριταί. Αὐτὸ τὸ ἔγκλημα τοῦ Ἡρώδη γίνεται καὶ σήμερα.

Στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶνε ἕνας ἢ δύο οἱ Ἡρῶδαι ποὺ ἐκτελοῦν τὸ ἀπαίσιο ἔργο τῆς παιδοκτονίας. Δολοφόνοι ἀθῴων νηπίων εἶνε οἱ ἰατροί. Δὲν λέγω ὅλοι. Ὑπάρχουν ἰατροὶ σεβαστοί, ποὺ τιμοῦν τὸ ἐπάγγελμά τους. Μοιάζουν μὲ τοὺς ἁγίους Ἀναργύρους, τὸν ἅγιο Παντελεήμονα καὶ τοὺς ἄλλους ἁγίους. Ὑπάρχουν ἰατροὶ ποὺ τηροῦν τὴν ὑπόσχεσι τοῦ Ἱπποκράτους, ποὺ λέει· «Ποτέ μὰ ποτέ δὲν θὰ δώσω φάρμακο σὲ γυναῖκα γιὰ νὰ κάνῃ ἔκτρωσι». Τὸν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτους, ποὺ εἶνε ἀρχηγὸς τῶν ἰατρῶν καὶ πατὴρ τῆς ἰατρικῆς, τὸν ἐπαναλαμβάνουν οἱ ἰατροί μας, ὅταν λαμβάνουν τὰ διπλώματά τους. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν ἰατροὶ Ἡρῶδαι, ποὺ σφάζουν συνεχῶς νήπια. Οἱ κακοῦργοι αὐτοὶ ἵδρυσαν τὶς λεγόμενες κατ᾿ εὐφημισμὸν γυναικολογικὲς κλινικὲς, οἱ ὁποῖες ἐν ἐσχάτῃ ἀναλύσει εἶνε σφαγεῖα μικρῶν παιδιῶν.

Πρέπει νὰ κλαύσωμε, ἀδελφοί μου. Πρέπει ν᾿ ἀνοίξῃ ἡ γῆ νὰ μᾶς καταπιῇ καὶ ὁ ἥλιος νὰ στείλῃ τὶς ἀκτῖνες του καυστικὲς καὶ νὰ μᾶς κάνῃ κάρβουνο. Πρέπει νὰ σειστοῦν οἱ κορυφὲς τῶν ὀρέων καὶ τὰ ἄστρα τ᾿ οὐρανοῦ νὰ γίνουν ἀστροπελέκια στὶς κεφαλές μας. Διότι ὅλος ὁ κόσμος, ἰδιαιτέρως ἡ μικρή μας πατρίδα, διαπράττει τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔγκλημα, τὸ μεγαλύτερο τῶν ἐγκλημάτων.

Πόσες ἐκτρώσεις γίνονται; Ἂν σᾶς βάλω νὰ μετρᾶτε, θὰ φτάσῃ μεσημέρι. Φρῖξον ἥλιε, ἀναστέναξον γῆ. Πάνω ἀπὸ 400.000 ἔμβρυα τὸ χρόνο σκοτώνονται στὴν πατρίδα μας καὶ ῥίχνονται στοὺς ὑπονόμους. Ὅταν ἔγινε σεισμὸς κάτω στὴ Θεσσαλονίκη, πολλοὶ κάτοικοι ἔντρομοι ἄφησαν τὴν πόλι τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ καμμιὰ διακοσαριὰ ἦρθαν στὴ Φλώρινα.

Πέρασαν ἀπὸ τὸ γραφεῖο μου. Ἦταν φοβισμένοι. Προσπάθησα νὰ τοὺς παρηγορήσω καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύσω. Κάποιος μοῦ εἶπε· «Δίκαια μᾶς τιμωρεῖ ὁ Θεός». Καὶ μοῦ διηγήθηκε τὸ ἑξῆς περιστατικό.

Kοντὰ στὴ συνοικία ποὺ καθόταν ἔφραξε ὁ ὑπόνομος τῆς πόλεως. Εἰδοποιήθηκε ὁ δῆμος τῆς πόλεως καὶ ἔστειλε συνεργεῖο. Ἦταν καὶ αὐτὸς παρὼν στὸ ἄνοιγμα τοῦ ὑπονόμου. Ἔφριξαν ὅταν βρῆκαν τὴν αἰτία. Μέσα στὸν ὑπόνομο ἦταν 80 κεφαλάκια ἐμβρύων κομματιασμένα! Δίπλα στὸν ὑπόνομο λειτουργοῦσαν τρεῖς γυναικολογικὲς κλινικές, σφαγεῖα φοβερά ποὺ κατασφάζουν τὰ ἀθῷα νήπια τοῦ κόσμου τούτου.
Ἡρῶδαι λοιπὸν εἶνε οἱ ἰατροὶ ποὺ ἀθετοῦν τοὺς ὅρκους τους.

Αλλὰ Ἡρῶδαι κατὰ μείζονα λόγον εἶνε οἱ μανάδες καὶ οἱ πατεράδες οἱ ὁποῖοι συνεργοῦν στὸ ἔγκλημα αὐτὸ τῆς γενοκτονίας. Μίλησα παλαιότερα στὸ Ἀμύνταιο γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ παρεξηγήθηκα τρομερά. Διότι κάποιοι, ποὺ προσπαθοῦν νὰ κατηγοροῦν τὸν ἐπίσκοπο, διέδωσαν σ᾿ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἐκκλησιάστηκαν, ὅτι ὁ δεσπότης στὴν Ἐκκλησία καταράστηκε τὶς γυναῖκες ποὺ κάνουν ἐκτρώσεις.

Ὄχι, τέτοιο λόγο δὲν εἶπα ποτέ στὴν ζωή μου. Δὲν καταράστηκα ἄνθρωπο. Εἶπα κάτι ἄλλο. Πόσο ἡ διαφορὰ τῶν λόγων εἶνε σημαντική! Εἶπα τὸ ἑξῆς. Ὅτι ἰατροί, μεγάλοι ἐπιστήμονες, Ἀμερικάνοι, Ἄγγλοι, Γερμανοὶ καὶ Ῥῶσοι ἀκόμη, ποὺ κάνουν πειράματα καὶ ἐξετάζουν τὸν ἄνθρωπο ποικιλοτρόπως, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ γυναίκα, ὅταν γεννᾷ, εἶνε ὑγιής· ὅταν ὅμως ἐμποδίζει τὴ γέννα, μὲ φάρμακα ἢ μὲ ἄλλα ἄτιμα μέσα ποὺ δὲν τολμῶ ἐδῶ στὴν ἐκκλησία νὰ τὰ ὀνομάσω ἢ μὲ τὶς ἐκτρώσεις καὶ ἀμβλώσεις, αὐτὴ ἡ γύναικα, ποὺ κάνει τέτοια πράγματα, παθαίνει στὰ μυαλὰ καὶ γίνεται ψυχοπαθής.

Καὶ στὴν καρδιὰ ἔχει κάρβουνα ἀναμμένα. Καὶ τὸ χειρότερο, παθαίνει καρκῖνο μήτρας καὶ μαστῶν. Δὲν τὰ λέω ἐγὼ αὐτὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ διαπρεπεῖς ἰατροί, Ἀμερικάνοι καὶ Εὐρωπαῖοι.
Nέοι Ἡρῷδες ὑπάρχουν στὸν κόσμο καὶ σκοτώνουν τὰ παιδιά, ὅπως ἡ Ἡρώδης σκότωσε τὰ νήπια τῆς Βηθλεέμ.

Ὅσοι δὲν μᾶς ἀκοῦνε, δὲν ἀκοῦν τὰ λόγια τοῦ εὐαγγελίου, τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ τὰ σωτήρια, θὰ ἔχουν τὸ τέλος τοῦ Ἡρῴδου. Ὁ Ἡρώδης ὕστερα ἀπὸ τὸ φόνο τῶν παιδιῶν ἔζησε μερικὰ χρόνια καὶ μετὰ ἀῤῥώστησε· ἔπεσε στὸ κρεβάτι. Ἐκάλεσε γιατρούς, πῆρε φάρμακα, ἔκανε μπάνια· δὲν πέτυχε τίποτε. Σκουλήκιασε, βρώμισε. Κανείς δὲν τὸν πλησίαζε. Πέθανε μέσα στὴ βρώμα καὶ τὴν ἀκαθαρσία. Τέτοιο ἦταν τὸ τέλος τοῦ Ἡρώδου. Ἀλλὰ τέτοιο εἶνε καὶ τὸ τέλος ὅλων ἐκείνων ποὺ πᾶνε κόντρα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅποιοι πᾶνε κόντρα μὲ τὸ Θεό, θὰ γίνουν στάχτη. Καὶ κόντρα μὲ τὸ Θεὸ πᾶνε ἐκεῖνοι ποὺ σκοτώνουν τὰ ἀθῷα νήπια.

Tὰ ἀνδρόγυνα αὐτὰ νὰ μετανοήσουν, καὶ θὰ βροῦν ἔλεος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ μεγάλο εἶνε τὸ ἔλεός του καὶ ὅλους τοὺς συγχωρεῖ ὁ Θεός. Ἀλλὰ καὶ ὅλοι μας, τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες, νὰ μετανοήσουμε, ἀδελφοί μου. Καὶ νὰ σκοτώσουμε τὸν Ἡρῴδη. Ὅλοι τὸν ἔχουμε μέσα μας. Ἡρῴδης αἱμοβόρος καὶ ἀκάθαρτος, ποὺ τὸν ἔχουμε μέσα στὴν καρδιά μας, εἶνε ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος. Ἂς τὸν φονεύσουμε λοιπόν, γιὰ νὰ γεννηθῇ ὁ νέος ἄνθρωπος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Απόσπασμα βιβλίου «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Πηγή: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=74926

Για να διαβάσετε τις Διδαχές του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τις Προφητείες του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Για να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας πατήστε εδώ

Για να δείτε σε αποκλειστικότητα σε Παγκόσμια πρώτη προβολή βίντεο από την ημέρα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, πατήστε εδώ

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Εθνικά Θέματα, Νέα, π. Αυγουστίνος Καντιώτης

Σχετικά άρθρα