Μενού Κλείσιμο

Ο Ζ’ Αποστολικός κανόνας «ζητά την καθαίρεση του Επισκόπου ή του Πρεσβυτέρου ή του Διακόνου που θα επιτελέσει την αγίαν του Πάσχα ημέραν μετά των Ιουδαίων».

Ο Ζ’ Αποστολικός κανόνας «ζητά την καθαίρεση του Επισκόπου ή του Πρεσβυτέρου ή του Διακόνου που θα επιτελέσει την αγίαν του Πάσχα ημέραν μετά των Ιουδαίων».

Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας

Διαβάζοντας την υποσημείωση (1) του Αγίου Νικοδήμου, στον Ζ΄ Αποστολικό κανόνα από το Ιερό Πηδάλιο (σελίδα 8 εκδόσεις Παπαδημητρίου 2003) εντοπίζουμε τα παρακάτω: «…ότι τέσσερα τινά αναγκαία ζητούνται δια το εδικόν μας Πάσχα. Πρώτον ότι το Πάσχα πρέπει να γίνεται πάντοτε ύστερα από την ισημερίαν της ανοίξεως. Δεύτερον ότι δεν πρέπει να γίνεται την αυτήν ημέραν, με το νομικόν φάσκα των Ιουδαίων. Τρίτον το να μη γίνεται απλώς και αορίστως ύστερα από την ισημερίαν, αλλ’ ύστερα από την πρώτην πανσέληνον του Μαρτίου, όπου τύχει μετά την ισημερίαν, και τέταρτον, ότι γίνεται την πρώτην Κυριακήν όπου τύχη ύστερα από την πανσέληνον.»

Άραγε γιατί το 2021 η Αγία ημών Εκκλησία όρισε να εορτάσουμε το Πάσχα στις 2 Μαΐου; Γιατί δεν το όρισε στις 4 Απριλίου που είναι η πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο την μετά την εαρινή ισημερία; Η απάντηση βρίσκεται στο ότι παρ’ όλο που οι Ιουδαίοι άλλαξαν παράτυπα τον εορτασμό του δικού τους «Πάσχα» εμείς βλέπουμε την ημερομηνία που όρισε ο Μωυσής για το νομικό φάσκα των Ιουδαίων που για το 2021 είναι η 1η Μαΐου. (Βλέπε τέλος Ωρολογίου Μέγα, Πασχάλιον του 2021 επισυναπτόμενη φωτογραφία από το Μέγα Ωρολόγιον).

Γι αυτό λοιπόν ορίστηκε το 2021 να γιορτάσουμε το Πάσχα στις 2 Μαΐου. Είναι σημαντική αυτή η αλήθεια; Βεβαίως. Έχει τεράστια σημασία αφού ο Ζ’ Αποστολικός κανόνας «ζητά την καθαίρεση του Επισκόπου ή του Πρεσβυτέρου ή του Διακόνου που θα επιτελέσει την αγίαν του Πάσχα ημέραν μετά των Ιουδαίων». Κι αν κάποιοι μας πουν ότι οι Ιουδαίοι άλλαξαν την ημερομηνία εορτασμού του δικού τους Φάσκα… δεν πρέπει να παρασυρθούμε διότι τότε θα πέσουμε στον Μέγα Πειρασμό και την αιτία σχίσματος!, να αλλάξουμε το δικό μας Πασχάλιο και τον τρόπο προσδιορισμού του.Είναι λοιπόν αντικανονική η πρόταση να εορτάσουμε το Πάσχα την 1η Μαΐου στις 9.00 μ.μ. Εάν λάβουμε υπόψη την απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι καλύτερα να γιορτάσουμε την Ανάσταση το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που διατυπώνουμε αυτήν την ένσταση.

Σίγουρα είναι σημαντικά και τα παρακάτω:

  1. Ο ΠΘ΄ κανόνας της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου ορίζει: «Τας του σωτηρίου πάθους ημέρας εν νηστεία και προσευχή και κατανύξει καρδίας επιτελούντας, χρη τους πιστούς περί μέσας της μετά το μέγα Σάββατον νυχτός ώρας απονηστίζεσθαι, των θείων Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά, του μεν δια το οψέ Σαββάτων προσρήματος, του δε, δια του όρθρου βαθέως, την βραδύτητα της νυχτός ημίν υπογράφοντος». Παραβαίνουμε επομένως κανόνα οικουμενικής συνόδου με τον εορτασμό του Πάσχα εφέτος, διότι μειώνουμε τον χρόνο της Νηστείας.

 

  1. Στην (1) υποσημείωση του Αγίου Νικοδήμου στον ΞΗ΄ κανόνα των Αγίων Αποστόλων λέγει: «…εδιώρισε και η εν Αντισιοδώρω τη πόλει τοπική σύνοδος επί Ηρακλείου κατά το ΧΙΓ΄ έτος συναχθείσα να μην γίνονται δύω λειτουργίαι εν μια ημέρα εις μίαν και την αυτή τράπεζαν». «Ουκ έξεστιν εν μιά τραπέζη κατά την αυτήν δύω λειτουργίας ειπείν, ουδέ εν τη αυτή τραπέζη εν ή ο επίσκοπος ελειτούργησε, τον πρεσβύτερον εν εκείνη τη ημέρα λειτουργήσαι, όπερ παραβαίνουσιν οι παπισταί. Αλλά και οι ημέτεροι ιερείς, οι δύω φοραίς λειτουργούντες, τάχα δια παρρησίαν, βαρέως αμαρτάνουν, και ας παύσουν εις το εξής το άτοπον τούτο».

Επομένως δεν επιτρέπεται να κάνουμε μία λειτουργία το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, και μία μετά την «παράτυπη Ανάσταση».. στις 9.00 μ.μ

  1. Και βέβαια αν η Ανάσταση γίνει στις 9.00 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου ψευδόμαστε ασύστολα όταν θα λέμε: «Προσκυνούμεν Αυτού την Τριήμερον Έγερσιν»… αφού θα ζούμε στην πράξη την «Διήμερον έγερσιν»

Μη γένοιτο.

π. Φώτιος Βεζύνιας

 Ἀποστολικοὶ Κανόνες

Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Ἁγίων καὶ Πανσέπτων Ἀποστόλων

 

Κανὼν Α´

Ἐπίσκοπος χειροτονείσθω ὑπὸ ἐπισκόπων δύο ἢ τριῶν.

 

Κανὼν B´

Πρεσβύτερος ὑπὸ ἑνὸς ἐπισκόπου χειροτονείσθω, καὶ διάκονος, καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοί.

 

Κανὼν Γ´

Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, παρὰ τὴν τοῦ Κυρίου διάταξιν τὴν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ, προσενέγκῃ ἕτερά τινα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ἢ μέλι, ἢ γάλα, ἢ ἀντὶ οἴνου σίκερα ἐπιτηδευτά, ἢ ὄρνεις ἢ ζῶά τινα, ἢ ὄσπρια, παρὰ τὴν διάταξιν, καθαιρείσθω· πλὴν νέων χίδρων, ἢ σταφυλῆς, τῷ καιρῷ τῷ δέοντι. Μὴ ἐξὸν δὲ ἔστω προσάγεσθαί τι ἕτερον πρὸς τὸ θυσιαοτήριον, ἢ ἔλαιον εἰς τὴν λυχνίαν, καὶ θυμίαμα τῷ καιρῷ τῆς ἁγίας προσφορᾶς.

 

Κανὼν Δ´

Ἡ ἄλλη πᾶσα ὀπώρα εἰς οἶκον ἀποστελλέσθω, ἀπαρχὴ τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τοῖς πρεσβυτέροις, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ θυσιαστήριον. Δῆλον δὲ ὡς ὁ ἐπίσκοπος καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐπιμερίσουσι τοῖς διακόνοις, καὶ τοῖς λοιποῖς κληρικοῖς.

 

Κανὼν Ε´

Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα μὴ ἐκβαλλέτω προφάσει εὐλαβείας· ἐὰν δὲ ἐκβάλῃ, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δέ, καθαιρείσθω.

 

Κανὼν ΣΤ´

Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, κοσμικάς φροντίδας μὴ ἀναλαμβανέτω· εἰ δὲ μή, καθαιρείσθω.

 

Κανὼν Ζ´

Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετὰ Ἰουδαίων ἐπιτελέσοι, καθαιρείσθω.

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Νέα, Ομολογία Πίστεως, ΠΑΣΧΑ

Σχετικά άρθρα