Μενού Κλείσιμο

̔Ο εὐγνώμων καὶ ὁ ἀγνώμων ἄνθρωπος ἔναντι τοῦ Θεοῦ ~ ̔Αγίου ̓Ιωάννου, Μητροπολίτου Τομπὸλσκ († 10.6.1715)

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, στὴν διάρκεια τῆς λύπης, διακρίνει τὸν καλὸ ἀπὸ τὸν κακὸ καὶ δείχνει καθαρὰ τὶ εἶναι ὁ κάθε ἕνας.Οἱ καμπάνες, πρὶν νὰ ὑψωθοῦν στὴν θέσι τους ὑψηλά, δοκιμάζονται μὲ σφυροκοπήματα καὶ ὅταν δίδουν ἕναν δυσάρεστο ἦχο, τότε ἀπορρίπτονται.

Τέτοιο εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ: δὲν ὑψώνει τοὺς ἐκλεκτούς του στὰ ὕψη, προτοῦνὰ τοὺς δοκιμάση μὲ συνεχεῖς σταυροὺς καὶ λύπη, γιὰ νὰ ἰδῆ τὴν ἀντοχή τους καὶ τὶεἴδους καὶ πόσο εὐχάριστο ἦχο ἐκπέμπουν.

Κάποτε, ὁ Θεὸς δοκίμασε τὴν μεγάλη του «καμπάνα», τὸν ̓Ιώβ. ̔Η χεῖρα τοῦΘεοῦ τὸν ἄγγισε. Θέλετε νὰ μάθετε τί ἐργαλεῖο χρησιμοποίησε; Τὴν σφῦρα τοῦ κόσμου,δηλαδὴ τὸν διάβολο. ῞Ομως, τί ἦχο αὐτὴ ἡ «καμπάνα» ἐξέπεμψε;« ̔Ο Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλατο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον!» ( ̓Ιὼβα ́ 21).

Τὶ εὐχάριστος ἦχος!῞Ομως, ὁ ̓Ιὼβ ἐπρόκειτο νὰ κτυπηθῆ καὶ ἄλλο. ̓Ετέθη κάτω ἀπὸ τὴν δύναμι τοῦ διαβόλου καὶ ὅλο του τὸ σῶμα ἐπλήγη· ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν ἐκαλύφθη ἀπὸ πληγὲς καὶ σκώληκες καὶ ἐκάθητο στὴν κόπρο… ̓Ακούσατε τί κτυπήματα δέχθηκε; ̓Αλλὰ ἀκοῦστε καὶ τὶ φωνὴ ἀνέπεμψε:«Εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσωμεν;»( ̓Ιὼβ β ́ 10).῎

Ω, τὶ δυνατὴ φωνή! ῎Ω, τὶ γλυκὺς ἦχος! Ποιός κοιμώμενος δὲν θὰ ξυπνήση ἀπὸ αὐτήν; ( ̔Ι. Αὐγουστίνου, Εἰς τὸν Ψαλμὸν 97).

Εὐλογημένη εἶναι αὐτὴ ἡ «καμπάνα», ἡ ὁποία ἐξέπεμψε ἕναν τέτοιο εὐλογημένο ἦχο! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔνδειξις τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου, τοῦ εὐγνώμονος ἀνθρώπου στὸν Θεό. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖο τοῦ ἀγνώμονος (ἀχαρίστου) ἀνθρώπου: ἄν τοῦ ἔλθη κάποια δυστυχία, παραπονεῖται, θρηνεῖ, ἀντιτίθεται, θλίβεται ὑπερβολικά, ἐπαινεῖτὶς πράξεις του καὶ ἀποδεικνύει τὴν ἀθωότητά του ( ̔Ι. ̓Αντιόχου τοῦ Πανδέκτου, Λόγοςριζ ́/Περὶ εὐχαριστίας).

Τί περισσότερο θὰ μποροῦσε νὰ λεχθῆ; ̔Ο καλὸς καὶ ὁ κακὸς εἶναι ὅμοιοι μὲ δύο γεμᾶτα δοχεῖα, τὸ ἕνα πλῆρες πολυτίμων ἀρωμάτων, καὶ τὸ ἄλλο πλῆρες δυσώδους ὑλικοῦ ( ̔Ι. Αὐγουστίνου, ̓Επιστολὴ 111/Πρὸς Θεόδωρον).

῎Ετσι, ὁ καλὸς καὶ ὁ κακὸς δοκιμάζονται συνεχῶς μὲ δυσάρεστα, χωρὶς διάκρισι·ἐν τούτοις, ἀπὸ τὴν ἴδια αὐτὴ δοκιμασία χωρίζονται ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον ἀπὸ τὴνΠάνσοφη Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Οἱ καλοί, ὅταν τοὺς εὕρη ὁποιαδήποτε δοκιμασία, προσφέρουν εὐχαριστίες στὸν Θεό, ποὺ τοὺς ἀξίωσε τῆς τιμωρίας τους, ἐνῶ ὁ ἀλαζών, ὁ φιλήδονος καὶ ὁφιλοχρήματος βλασφημοῦν καὶ παραπονοῦνται στὸν Θεό, λέγοντες: «῎Ω Θεέ, τί κακὸ κάναμε, ὥστε νὰ πάσχουμε τόσο;»!…

 ̓Απὸ τὶς θεόπνευστες διδασκαλίες τοῦ ̔Αγίου ̓Ιωάννου, Μητροπολίτου Τομπὸλσκ

Για να διαβάσετε τις Διδαχές του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τις Προφητείες του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Για να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας πατήστε εδώ

Για να δείτε σε αποκλειστικότητα σε Παγκόσμια πρώτη προβολή βίντεο από την ημέρα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, πατήστε εδώ

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Άγιος Ιωάννης Μητροπολίτης Τομπόλσκ, Νέα, Πνευματική Ζωή

Σχετικά άρθρα