Μενού Κλείσιμο

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Η γυναίκα είναι λιμάνι

Σκέψου ότι έξ αιτίας τής έγινες πατέ­ρας καί έχεις παιδιά καί άπό αύτό νά γίνεσαι πιο ήρεμος μαζί της.

Δέν βλέ­πεις τούς γεωργούς πώς περιποιούνται τή γή πού έσπειραν κάτι μέ όποιονδήποτε τρόπο, κι άν άκόμη έχει άπειρα έλαττώματα, όπως έάν είναι άγονη, έάν έχει ζιζάνια, άν έπηρεάζεται άπό πλημμύρες λόγω τής θέσεώς της:

Αύτό νά κάνεις καί σύ διότι έτσι πρώτος καί συ θά άπολαύσεις τούς καρπούς καί τή γαλήνη.

Διότι η γυναίκα είναι λιμάνι καί πάρα πολύ μεγάλο φάρ­μακο γιά τή δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως.

Άν, λοιπόν, άπαλλάξεις τό λιμάνι από τά κύματα καί τούς άνέμους, όταν θά έπιστρέψεις άπό τήν αγορά, θά άπολαύσεις πολύ άνεση καί γαλήνη άν όμως τό γεμίσεις μέ θορύβους καί ταραχές, κάνεις δυσκολό­τερο τό ναυάγιο γιά τον εαυτό σου.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Άγιοι, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Νέα, Περι γάμου

Σχετικά άρθρα