Μενού Κλείσιμο

Προσευχή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όστις έκλαυσας έπι Λαζάρω, και έχυσας δάκρια λύπης και συμπαθείας επάνω εις αυτόν, δέξαι τα της πικρίας μου δάκρια• ιάτρευσον δια των αγίων σου παθημάτων τα πάθη μου• θεράπευσον δια των πληγών σου τας ψυχικάς μου πληγάς•δια του τιμίου σου αίματος καθάρισόν μου το αίμα, και ένωσον την ευωδίαν του ζωοποιού σου σώματος τω σώματί μου• η χολή, την οποίαν παρά των εχθρών εποτίσθης, ας γλυκάνη την ψυχήν μου από την πικρίαν, την οποίαν ο αντίδικός μου διάϐολος μ’ επότισε• το πανάγιόν σου σώμα, το οποίον ετανύσθη επί του σταυρού, ας αναπτερώση προς σε τον νουν μου, όστις εσύρθη κάτω υπό των δαιμόνων• η παναγία σου κεφαλή, την οποίαν έκλινας επί του σταυρού, ας υψώση την κεφαλήν μου, την πειϋϐρισθείσαν υπό των αντιπάλων δαιμόνων• αι πανάγιαί σου χείρες, αι καθηλωθείσαι υπό των παρανόμων εν τω σταυρω, ας με αναϐιϐάσωσι προς σε εκ του χάσματος της απωλείας, καθώς υπεσχέθη το πανάγιον σου στόμα• το πρόσωπόν σου, το δεξάμενον ραπίσματα και εμπτύσματα υπό των καταράτων Ιουδαίων, ας μου λαμπρύνη το πρόσωπον, το οποίον εμολύνθη από τας αμαρτίας• η ψυχή σου, την οποίαν επί του σταυρού υπάρχον, παρέδωκας εις τον πατέρα σου, ας με οδηγήση προς σε δια της χάριτός σου• δεν έχω καρδίαν θλιϐομένην προς αναζήτησίν σου, δεν έχω μετάνοιαν, δεν έχω κατάνυξη, ουδέ δάκρυα, τα οποία επαναφέρουσι τα τέκνα εις την ιδίαν αυτών πατρίδα.

Δεν έχω, δέσποτα, δάκρυον παρακλητικόν• εσκοτίσθη ο νους μου από την ματαιότητα του κόσμου, και δεν δύναται ν’ ατενίση προς σε μετά πόνου• εψυχράνθη η καρδία μου από το πλήθος των πειρασμών, και δεν δύναται να θερμανθή δια των δακρύων της προς σε αγάπης.

Αλλά συ, Κυριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησαί μοι τελείαν μετάνοιαν και καρδίαν επίπονον, ίνα ολοψύχως εξέλθω εις αναζήτησίν σου• διότι άνευ σου θέλω αποξενωθή από παντός αγαθού.

Χάρισαι μοι λοιπόν, ω αγαθέ, την χάριν σου• ο πατήρ, όστις σ’ εγέννησεν εκ των κόλπων αυτού αχρόνως και αϊδίως, ας ανανεώση εις εμέ τας μορφάς της εικόνος σου• σ’ εγκατέλιπον, μη μ’ εγκαταλείπης• εχωρίσθην από σου, έξελθε εις αναζήτησίν μου, και ευρών εισάγαγέ με εις τας νομάς σου, και συναρίθμησόν με μετά των προϐάτων της εκλεκτής σου ποίμνης, και διάθρεψόν με μετ’ αυτών εκ της χλόης των θείων σου μυστηρίων, των οποίων υπάρχει κατοικητήριον η καθαρά καρδία, εις την οποίαν αναφαίνεται η έλλαμψις των αποκαλύψεών σου, η οποία έλλαμψις είναι παρηγορία και αναψυχή των κοπιώντων δια σε εν θλίψεσι και διαφόροις μάστιξι• της οποίας ελλάμψεως είθε ν’ αξιωθώμεν και ημείς δια της χάριτος και φιλανθρωπίας σου, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις τους αιώνας των αιώνων.

Για να διαβάσετε τις Διδαχές του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τις Προφητείες του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Για να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας πατήστε εδώ

Για να δείτε σε αποκλειστικότητα σε Παγκόσμια πρώτη προβολή βίντεο από την ημέρα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, πατήστε εδώ

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Άγιοι, Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, Νέα

Σχετικά άρθρα