Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Άγιοι

Το θαύμα του Αγίου Δημητρίου στον τυφλό της Ανδριανούπολης

Ο τυ­φλός της Α­δρι­α­νού­πο­λης   Ένας άν­θρω­πος α­πό την Ά­δρι­α­νού­πο­λη τυ­φλώ­θη­κε και έ­βα­λε στο νου του, να πά­ει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στον να­ό του α­γί­ου με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος…

“Η ώρα πλησιάζει, το σύμπαν αναταράσεται και σας δεν σας τρομάζει;” (Αληθινή ιστορία)

Πριν από χρόνια πραγματοποίησα επταήμερη επίσκεψη στην Θεοφύλακτο Βασιλίδα των Πόλεων, στην «κατ’ εξαίρεσιν ανακειμένης τη Δεσποίνη ημών Αγία Θεοτόκω και υπ’ αυτής δια παντός…

Θαύματα από το βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου (Β’ Μέρος)

Η πεί­να της πό­λης και ο πλοί­αρ­χος   Ό­λα τα μέ­ρη μα­στί­ζον­ταν α­πό την πεί­να, ι­δί­ως δε η Θεσ­σα­λο­νί­κη κιν­δύ­νευ­ε να α­φα­νι­σθεί. Ο Μέ­γας Δη­μή­τριος…

Θαύματα από το βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου (Ά μέρος)

Η θε­ρα­πεί­α του Λε­ον­τί­ου   Με­τά το θά­να­το του βα­σι­λέ­ως Μα­ξι­μια­νού α­νήλ­θε στο θρό­νο ο Μέ­γας Κων­σταν­τί­νος. Ο Κων­σταν­τί­νος δι­ό­ρι­σε κά­ποι­ο στρα­τη­γό στη Με­γά­λη Βλα­χί­α, που…