Μενού Κλείσιμο

Ευαγγελισμός

Τῶν οὐρανίων ἁψίδων, ὁ Γαβριὴλ καταπτάς, εἰς Ναζαρὲτ ἐπέστη, πρὸς Παρθένον Μαρίαν, βοῶν αὐτῇ τὸ Χαῖρε· συλλήψῃ Υἱόν, τοῦ Ἀδὰμ ἀρχαιότερον, τὸν ποιητὴν τῶν ἁπάντων καὶ λυτρωτήν, τῶν βοώντων σοι τὸ Χαῖρε Ἁγνή.

«Πέταξε ο Γαβριήλ πάνω από τις ουράνιες αψίδες κι έφτασε στη Ναζαρέτ και παρουσιάστηκε μπροστά στην Παρθένο Μαρία απευθύνοντάς της το «Χαίρε» με δυνατή φωνή! Θα συλλάβεις Υιόν που είναι αρχαιότερος από τον Αδάμ, τον ποιητή των πάντων και λυτρωτή αυτών που θα σου απευθύνουν, Αγνή, το «Χαίρε!»

Ὁ Γαβριὴλ τῇ Παρθένῳ, τὸ Εὐαγγέλιον, ἐξ οὐρανοῦ κομίσας, ἀνεβόα τὸ Χαῖρε· συλλήψῃ ἐν γαστρί σου τὸν σοὶ χωρητόν, καὶ τῷ κόσμῳ ἀχώρητον, καὶ κυοφόρος ὀφθήσῃ τοῦ ἐκ Πατρός, πρὸ ἑωσφόρου ἀνατείλαντος.

«Φέρνοντας ο Γαβριήλ στην Παρθένο από τον ουρανό το πιο χαρμόσυνο νέο (το Ευαγγέλιο) της φώναζε δυνατά το «Χαίρε!». Θα συλλάβεις στην γαστέρα σου και θα χωρέσεις μέσα σου, Αυτόν που δεν χωράει σ’ όλο τον κόσμο και θα κυοφορήσεις Αυτόν που ανέτειλε από τον Πατέρα πριν ακόμη φανεί το πρώτο φως, ο εωσφόρος».

Ὁ συναΐδιος Λόγος, τοῦ προανάρχου Πατρός, μὴ χωρισθεὶς τῶν ἄνω, νῦν ἐπέστη τοῖς κάτω, δι’ ἄκραν εὐσπλαγχνίαν οἶκτον λαβών, τοῦ καθ’ ἡμᾶς ὀλισθήματος, καὶ τοῦ Ἀδὰμ τὴν πτωχείαν ἀναλαβών, ἐμορφώθη τὸ ἀλλότριον.

«Ο Λόγος που έχει την ίδια ηλικία με τον Πατέρα Του, ο οποίος δεν έχει αρχή (γιατί πάντοτε υπήρχε και υπάρχει), χωρίς να χωριστεί από τα άνω (τα θεϊκά, τα επουράνια) τώρα ήρθε κάτω στη γη, γιατί, λόγω της ακρότατης ευσπλαγχνίας Του, λυπήθηκε για το δικό μας κατάντημα, και ανέλαβε πάνω Του τη φτώχεια του Αδάμ και πήρε μορφή ξένη προς τη θεότητά Του».

Το ἀπ’ αἰῶνος μυστήριον, ἀνακαλύπτεται σήμερον, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται, ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβών, μεταδῷ μοι τοῦ βελτίονος. Ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ, καὶ Θεὸς ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν, ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται. Εὐφραινέσθω ἡ κτίσις, χορευέτω, ἡ φύσις, ὅτι Ἀρχάγγελος Παρθένῳ, μετὰ δέους παρίσταται, καὶ τὸ Χαῖρε κομίζει, τῆς λύπης ἀντίθετον. Ὁ διὰ σπλάγχνα ἐλέους ἐνανθρωπήσας, Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

«Το μυστήριο που ήταν αιώνες κρυμμένο κι αφανέρωτο, αποκαλύπτεται σήμερα και ο Υιός του Θεού, γίνεται Υιός ανθρώπου, ώστε αφού Αυτός γίνει ένα με το χειρότερο, με την ανθρώπινή μου φύση, μεταδώσει σε μένα το καλύτερο, τη θεϊκή Του ενέργεια. Πάλι διαψεύσθηκε ο Αδάμ κι ενώ επεθύμησε να γίνει Θεός δεν έγινε, αλλά ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ώστε να κάνει θεό τον Αδάμ. Ας ευφρανθεί η κτίση, ας χορεύει η φύση, γιατί ο Αρχάγγελος με ιερό φόβο παρουσιάζεται στην Παρθένο και της φέρνει το «Χαίρε» ως αντίδοτο της λύπης. Δόξα σε Σένα Θεέ μας, που έγινες άνθρωπος εξαιτίας της άπειρης ευσπλαγχνίας Σου».

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Νέα, Υμνολογία

Σχετικά άρθρα