Μενού Κλείσιμο

Υμνολογία από “Το Γενέθλιον του Τιμίου, Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου”

«Ἐκ στειρευούσης γεγέννηται νηδύος, ὁ λύσας τὴν στείρωσιν τῶν καρδιῶν ἡμῶν, καὶ εὐτεκνίαν ἐν πίστει τε καὶ ἀληθείᾳ, ψυχαῖς ἀκάρποις λόγον δωρούμενος, ὁ ἔνδοξος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ, φωνὴ τοῦ Λόγου ἡ εὔσημος, τῆς μετανοίας, ὁ προσημάντωρ ὁ μεγαλόφωνος, καὶ Παλαιᾶς τε καὶ τῆς Νέας, θεῖος μεσίτης σαφῶς γνωριζόμενος, οὗ τὴν γέννησιν πόθῳ, ἑορτάσωμεν γηθόμενοι».

Γεννήθηκε από στείρα μήτρα και έλυσε την στειρότητα των καρδιών μας, και δώρισε σε άκαρπες ψυχές ευτεκνία (πλούτο πνευματικό) εδραιωμένη στην πίστη και την αλήθεια, ο ένδοξος πρόδρομος της παρουσίας του Χριστού, η φωνή του Λόγου που έστελνε άγια και καλά μηνύματα,  ο μεγαλόφωνος κήρυκας της μετανοίας, αυτός που ήταν το όριο της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης! Ας εορτάσουμε με πόθο και ευχαρίστηση την ημέρα της γεννήσεώς του.

«Ὁ σιτευτὸς νῦν τῆς ἐγκρατείας μόσχος, ἐκ στείρας γεγέννηται, ὑποδεικνύων ἡμῖν, τὸν ἐκ Παρθένου νεάνιδος, ἀμνὸν τεχθέντα, καὶ τὰ τοῦ κόσμου αἴροντα πταίσματα, τρυγὼν ἡ φιλέρημος, σαφῶς ἐπέφανε, τὸ θεῖον ἔαρ μηνύουσα, δι’ οὗ ἐπαύθη, τῆς ἀθεΐας χειμὼν βαρύτατος, καὶ τοῦ νυμφίου φίλος γνήσιος, περιφανῶς ἐπεδήμησεν, Ἰωάννης πρεσβεύων, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Σήμερα γεννιέται το σιτευτό μοσχαράκι της εγκρατείας από στείρα γυναίκα και μας υποδεικνύει  το προβατάκι  που θα γεννηθεί από νεαρή κόρη Παρθένο και θα σηκώσει πάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου. Είναι η φιλέρημη τρυγόνα που φανερώθηκε και μας μήνυσε τον ερχομό της θεϊκής  άνοιξης, με την οποία έληξε ο βαρύτατος χειμώνας της αθεΐας. Είναι ο φίλος ο γνήσιος του νυμφίου, ο Ιωάννης που ήρθε στον κόσμο μας με τόσο ξεχωριστό τρόπο και πρεσβεύει για να σωθούν κι οι δικές μας ψυχές.

«Πρέπει τῷ Ἰωάννῃ ἡ εὐωδία, πρέπει τῷ Βαπτιστῇ, τῶν ᾀσμάτων ἡ τερπνότης· οὗτος γὰρ ἐκήρυξε τὴν ἀπαρχὴν τῆς ἡμῶν σωτηρίας, ὁ σκιρτῶν ἐν κοιλίᾳ, καὶ βοῶν ἐν ἐρήμῳ, Μετανοεῖτε, τοῦ Βασιλέως ὁ στρατιώτης, ὁ Πρόδρομος τῆς χάριτος, ὁ τὸν ἀμνὸν προμηνύων, καὶ τὸν Σωτῆρα πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Αρμόζει στον Ιωάννη η ευωδία, αρμόζει στον Βαπτιστή η γλυκύτητα των ασμάτων! Γιατί αυτός κήρυξε την αρχή της σωτηρίας μας, όταν σκίρτησε ως βρέφος στην κοιλιά της μητέρας του κι όταν φώναζε στην έρημο «Μετανοείτε!», ο στρατιώτης του Βασιλέως, ο Πρόδρομος της Θείας Χάριτος που φανέρωσε τον αμνό του Θεού και πρεσβεύει στον Σωτήρα υπέρ των ψυχών μας.

Κασσίας Μοναχῆς

«Ἡσαΐου νῦν τοῦ Προφήτου ἡ φωνή, σήμερον ἐν τῇ τοῦ μείζονος Προφητῶν κυήσει Ἰωάννου πεπλήρωται. Ἰδοὺ γὰρ φησιν ἀποστελῶ τὸν Ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. Οὗτος οὖν ὁ τοῦ ἐπουρανίου Βασιλέως στρατιώτης προδραμών, ὡς ἀληθῶς εὐθείας ἐποίει, τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἄνθρωπος μέν τῇ φύσει, Ἄγγελος δὲ τὸν βίον ὑπάρχων· ἁγνείαν γὰρ παντελῆ, καὶ σωφροσύνην ἀσπασάμενος, εἶχε μὲν τὸ κατὰ φύσιν, ἔφυγε δὲ τὸ παρὰ φύσιν, ὑπὲρ φύσιν ἀγωνισάμενος· Αὐτὸν ἅπαντες πιστοί, ἐν ἀρεταῖς μιμούμενοι, πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν δυσωπήσωμεν, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Σήμερα δικαιώνεται η φωνή του Προφήτου Ησαΐα με την κύηση του μεγαλύτερου Προφήτη, του Ιωάννη. Λέει ο Ησαΐας: «Θα στείλω πριν από σένα τον άγγελό μου, κι αυτός θα προετοιμάσει τον δρόμο σου». Αυτός λοιπόν ο στρατιώτης του επουράνιου βασιλέως προέτρεξε κι αληθινά προετοίμασε τους δρόμους του Θεού, ως άνθρωπος κατά τη φύση του, αλλά ως άγγελος κατά τη ζωή του. Προτίμησε και ασπάσθηκε την απόλυτη αγνότητα και σωφροσύνη κι έτσι ενώ κατείχε το κατά φύσιν, διέφυγε το παρά φύσιν καταβάλλοντας  αγώνες υπερφυσικούς. Όλοι οι πιστοί ας τον μιμηθούμε στις αρετές κι ας τον παρακαλέσουμε  με ένταση και επιμονή να πρεσβεύει για μας, για τη σωτηρία μας.

«Βλέπε τὴν Ἐλισάβετ, πρὸς τὴν Παρθένον Μαριὰμ διαλεγομένην· Τὶ παραγέγονας πρὸς με, ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου μου; σὺ Βασιλέα βαστάζεις, κἀγὼ στρατιώτην, σὺ τόν νομοδότην, κἀγὼ τὸν νομοθέτην, σὺ τὸν Λόγον, κἀγὼ τὴν φωνήν, τὴν κηρύξασαν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

Βλέπε πώς μιλάει η Ελισάβετ  προς την Παρθένο Μαρία: «Πώς καταδέχθηκες να με επισκεφθείς, ω Μητέρα του Κυρίου μου; Εσύ βαστάζεις Βασιλέα κι εγώ έναν απλό στρατιώτη, εσύ αυτόν που παρέδωσε τον νόμο κι εγώ αυτόν που διαμήνυσε τον νόμο στους ανθρώπους, εσύ τον Λόγο κι εγώ την φωνή που κήρυξε την Βασιλεία του Θεού!»

 

 

 

 

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Υμνολογία

Σχετικά άρθρα