Μενού Κλείσιμο

Εορτή των Αγίων Πάντων

Οἱ πνευματορρήτορες, οἱ Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, τοῦ Πνεύματος ὄργανα, πίστει χρηματίσαντες, διεσπάρησαν, εἰς τὰ γῆς πέρατα, τὸ σεπτὸν κήρυγμα, ὀρθοδόξως κατασπείροντες, ἐξ ὧν ἐβλάστησαν, θείᾳ γεωργίᾳ καὶ χάριτι Μαρτύρων τὰ στρατεύματα, πάθος τὸ σεπτὸν εἰκονίζοντες, διὰ πολυτρόπων, στρεβλώσεων μαστίγων καὶ πυρός, καὶ παρρησίᾳ πρεσβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Αυτοί που από το Άγιο Πνεύμα είχαν τη φώτιση να ομιλούν, οι Μαθητές του Σωτήρος, αφού έγιναν, καταθέτοντας την πίστη τους, όργανα του Πνεύματος, σκορπίστηκαν στα πέρατα της γης κι έσπειραν ορθόδοξα  το σεπτό τους κήρυγμα κι απ’ αυτούς βλάστησαν με θεία ευλογία και χάρη οι στρατιές των Μαρτύρων, οι οποίοι απεικόνισαν πάνω τους το σεπτό πάθος του Κυρίου δεχόμενοι ποικιλότροπα μαρτύρια και μάστιγες και φωτιά, και τώρα με παρρησία πρεσβεύουν υπέρ των ψυχών μας.

Πυρὶ ἐκκαιόμενοι, τῆς τοῦ Κυρίου ἀγάπης, πυρὸς κατεφρόνησαν, καὶ ὡς θεῖοι ἄνθρακες ἀναπτόμενοι, οἱ σεπτοὶ Μάρτυρες, ἐν Χριστῷ ἔφλεξαν, φρυγανῶδες πλάνης φρύαγμα, θηρῶν δὲ ἔφραξαν, στόματα, σοφαῖς ἐπικλήσεσι, καὶ κάρας ἐκτεμνόμενοι, ἔτεμον ἐχθροῦ πάσας φάλαγγας, καὶ τοὺς τῶν αἱμάτων, προχέοντες κρουνοὺς καρτερικῶς, τὴν Ἐκκλησίαν κατήρδευσαν, πίστει ἀναθάλλουσαν.

Κατακαιόμενοι  οι σεπτοί Μάρτυρες από την φλόγα της προς τον Κύριον αγάπης περιφρόνησαν την υλική φωτιά και σαν θεία κάρβουνα αναπτόμενοι έβαλαν φωτιά και κατέκαψαν της πλάνης την αυθάδεια κι έφραξαν τα στόματα των θηρίων κι ενώ τους έκοβαν τα κεφάλια αυτοί κατέκοβαν τις φάλαγγες του εχθρού, κι ενώ με καρτερία έχυναν κρουνούς αιμάτων , πότιζαν μ’ αυτά κι έδιναν ζωή στην Εκκλησία που προόδευε στην πίστη.

Θηρσὶ προσπαλαίοντες, τυμπανιζόμενοι ξίφει, ὄνυξι ξεόμενοι, χεῖρας ἀφαιρούμενοι, καὶ στρεβλούμενοι, οἱ στερροὶ μάρτυρες, καὶ πυρὶ ἐνύλῳ, ἀνενδότως φλογιζόμενοι, καὶ ἐκκεντούμενοι, καὶ τὰς ἁρμονίας τεμνόμενοι, ὑπέφερον στερρότατα, λήξιν προορῶντες τὴν μέλλουσαν, καὶ τοὺς ἀκηράτους, στεφάνους, καὶ τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, ᾧ παρρησίᾳ πρεσβεύουσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Αν και πάλεψαν με θηρία, αν και τους έδεσαν πάνω σε τύμπανο και τους χτυπούσαν με  το ξίφος, αν και τους έξυναν με σιδερένια νύχια, κι αν τους απέκοπταν ή τους διέστρεφαν τα χέρια, αν και καίγονταν στην υλική φωτιά, οι σταθεροί στην πίστη μάρτυρες έμεναν ανυποχώρητοι, κι αν τους κατακεντούσαν σ’ όλο το σώμα, κι αν τους εξάρθρωναν, υπέφεραν όλα αυτά τα μαρτύρια σταθερότατοι βλέποντας μπροστά τους το μελλοντικό ένδοξο τέλος και τα αμόλυντα στεφάνια και τη δόξα του Χριστού στον οποίο με παρρησία πρεσβεύουν υπέρ των ψυχών μας.

Μαρτύρων θεῖος χορός, τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάσις, τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωσις, ὑμεῖς ἔργῳ τοῦ Σωτῆρος τὰ ῥητὰ ἐπληρώσατε· ἐν ὑμῖν γὰρ αἱ πύλαι τοῦ ᾍδου, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀνεῳχθεῖσαι, ἐκλείσθησαν, ἡ τοῦ αἵματος ὑμῶν χύσις, τὰς εἰδωλικὰς σπονδὰς ἐξήρανεν, ἡ σφαγὴ ὑμῶν, ἀπέτεκε τῶν πιστῶν τὸ πλήρωμα, τοὺς ἀσωμάτους ἐξεπλήξατε, τῷ Θεῷ στεφανηφόροι παρίστασθε, ᾧ ἀπαύστως πρεσβεύετε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Θεία σύναξη όλων των μαρτύρων, είστε η βάση της Εκκλησίας, η έμπρακτη ολοκλήρωση και πραγμάτωση των λόγων του Σωτήρος. Με σας έκλεισαν για πάντα οι Πύλες του Άδη που είχαν ανοίξει για να καταπιούν την Εκκλησία. Το αίμα σας χύθηκε και ξέρανε τις ειδωλικές σπονδές, η σφαγή σας γέννησε την ολοκλήρωση των πιστών, ξαφνιάσατε τους ασώματους Αγγέλους και τώρα στεφανωμένοι παρουσιάζεστε μπροστά στον Θεό, στον οποίο ακατάπαυστα πρεσβεύετε υπέρ των ψυχών μας.

Δεῦτε πιστοί, σήμερον χορείαν ἐπικροτήσαντες, εὐσεβῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ τῶν Ἁγίων πάντων τὴν ἔνδοξον, καὶ σεβάσμιον μνήμην, ἐνδόξως τιμήσωμεν, λέγοντες· Χαίρετε, Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, Προφῆται, καὶ Μάρτυρες, καὶ Ἱεράρχαι. Χαίρετε, Ὁσίων ὁ δῆμος, καὶ τῶν Δικαίων. Χαίρετε, τιμίων Γυναικῶν ὁ χορὸς καὶ Χριστόν ὑπὲρ τοῦ κόσμου πρεσβεύσατε, νίκας τῷ βασιλεῖ κατὰ βαρβάρων δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ελάτε σήμερα πιστοί να φτιάξουμε μια όμορφη σύναξη και ευσεβώς να πανηγυρίσουμε όλων των Αγίων την ένδοξη και σεβάσμια μνήμη κι ας τους τιμήσουμε λέγοντας: Χαίρετε ένδοξοι Απόστολοι, Προφήτες και Μάρτυρες και Ιεράρχες, Χαίρετε ο δήμος (το πλήθος) των οσίων και των Δικαίων, Χαίρετε ο τίμιος χορός των Γυναικών και παρακαλέστε τον Χριστό για όλον τον κόσμο, να δωρίζει νίκες στον βασιλιά μας εναντίον των βαρβάρων εχθρών και στις ψυχές μας το μέγα έλεος.

 

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Υμνολογία

Σχετικά άρθρα