Μενού Κλείσιμο

Περί ενανθρωπήσεως~Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου

Ο παντοκράτωρ Θεός, όταν εδημιούργει δια του Λόγου του το γένος των ανθρώπων, εγνώρισε και την αδυναμίαν της φύσεώς των και ότι αυτή δεν θα ήτο ικανή μόνη της να γνωρίση τον δημιουργόν, ούτε καν να λάβη έννοιαν Θεού. Διότι αυτός μεν ήτο άκτιστος, αυτοί δε πλάσματα εκ του μηδενός, αυτός μεν ήτο ασώματος, οι δε άνθρωποι επλάσθησαν με σώμα κάπου εδώ κάτω, και γενικώς μεγάλαι είναι αι ελλείψεις των πλασμάτων, δια να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον πλάστην των. Και πάλιν ως αγαθός Θεός ευσπλαγχνίσθη το ανθρώπινον γένος και δεν το αφήκε μακριά από την γνώσιν του, δια να μη έχη άχρηστον ζωήν. Αλλά ποία η ωφέλεια των δημιουργημάτων, όταν δεν γνωρίζουν τον δημιουργόν των; Η πως θα ήσαν λογικά, όταν δεν θα εγνώριζον τον Λόγον του Πατρός, δια του οποίου εδημιουργήθησαν; Καθόλου μα καθόλου δεν επρόκειτο να διαφέρουν από τα άλογα, εάν δεν ανεγνώριζαν τίποτε περισσότερον από τα επίγεια.

Διατί και ο Θεός έκανεν αυτούς, από τους οποίους δεν ήθελε να γνωρίζεται; Δια να μη συμβή λοιπόν αυτό, ο αγαθός μετέδωκεν εις αυτούς εκ της ιδίας εικόνος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ποιεί αυτούς κατ΄ εικόνα του και καθ΄ ομοίωσιν, ώστε δια του χαρίσματος αυτού, αφού αντιληφθούν την εικόνα, εννοώ ασφαλώς τον Λόγον του Πατρός, να δυνηθούν δι΄ αυτού να λάβουν έννοιαν του Πατρός, και γνωρίζοντας τον δημιουργόν των να ζουν την όντως ευτυχισμένην και μακαρίαν ζωήν.

Αλλ΄ οι άνθρωποι πάλιν παρεφρόνησαν και παρημέλησαν την χάριν που τους εδόθη μ΄ αυτόν τον τρόπον, και τόσον πολύ απεστράφησαν τον Θεόν και τόσον πολύ εθόλωσαν την ψυχήν των, ώστε όχι μόνον ελησμόνησαν την ορθήν αντίληψιν περί Θεού, αλλά και άλλα αντ΄ άλλων επενόησαν εις τους εαυτούς των. Διότι και τα είδωλα κατεσκεύασαν δια τους εαυτούς των αντί της αληθείας, και προετίμησαν τα ανύπαρκα από τον πραγματικόν Θεόν, και ελάτρευσαν «τη κτίσει παρά τον κτίσαντα» (Ρω. 1, 25), και το χειρότερον απ΄ όλα είναι, ότι την τιμήν που ανήκει εις τον Θεόν την απέδωκαν και εις ξύλα και εις λίθους και εις κάθε ύλην, και εις ανθρώπους, και ακόμη περισσότερα από αυτά έκαναν, όπως ελέχθη εις τα προηγούμενα. Και τόσον πολύ ησέβησαν, ώστε εις το εξής και τους δαίμονας ελάτρευον και τους ανεκήρυττον θεούς, ικανοποιούντες τας επιθυμίας των. Και εθυσίαζαν άλογα ζώα και έσφαζον ακόμη και ανθρώπους, όπως ελέχθη προηγουμένως, κατά την λατρείαν των θεών εκείνων, και έτσι υπεδουλώνοντο ακόμη περισσότερον εις την ακόλαστον μανίαν εκείνων. Δια τούτο λοιπόν εδιδάσκοντο από αυτούς τας μαγείας και τα κατά τόπους μαντεία επλάνευον τους ανθρώπους και όλοι απέδιδον τα αίτια της γεννήσεως και υπάρξεώς των εις τα άστρα και εις όλα τα ουράνια σώματα και δεν εσκέπτοντο τίποτε περισσότερον από όσα έβλεπον. Και γενικώς όλα ήσαν γεμάτα από ασέβειαν και παρανομίαν και μόνον ο Θεός και ο Λόγος αυτού δεν ανεγνωρίζοντο, αν και δεν απέκρυψεν εις την αφάνειαν τον εαυτόν του από τους ανθρώπους, ούτε έδωκεν εις αυτούς αμυδράν γνώσιν περί του εαυτού του, αλλά με πολλούς και διαφόρους τρόπους την εξήπλωσεν εις αυτούς.

Το χάρισμα του «κατ΄ εικόνα» ήτο μόνον του αρκετόν, δια να γνωρίζη ο άνθρωπος τον Θεόν Λόγον και δι΄ αυτού τον Πατέρα. Επειδή όμως ο Θεός εγνώριζε την αδυναμίαν των ανθρώπων, επρονόησε και περί της αμελείας αυτών, ώστε, εάν αμελούσαν να γνωρίσουν μόνοι των τον Θεόν, να δύνανται δια των έργων της κτίσεως να μη αγνοούν τον δημιουργόν. Επειδή όμως η αμέλεια των ανθρώπων επεκτείνεται ολίγον κατ΄ ολίγον εις τα χειρότερα, και πάλιν ο Θεός επρονόησε δι΄ αυτήν την αδυναμίαν των, και έστειλε τον νόμον και τους προφήτας, οι οποίοι ήσαν γνώριμοι εις αυτούς, ώστε και εάν διστάσουν να σηκώσουν το βλέμμα των εις τον ουρανόν, δια να αναγνωρίσουν τον ποιητήν, να έχουν την διδασκαλίαν εκ των πλησίον. Διότι οι άνθρωποι δύνανται από τους συνανθρώπους των να μάθουν δια τα ανώτερα πράγματα.

Ήτο δυνατόν να σηκώσουν αυτοί το βλέμμα εις το μεγαλείον του ουρανού και, αφού κατανοήσουν την αρμονίαν της κτίσεως, να γνωρίσουν τον ηγεμόνα αυτής τον Λόγον του Πατρός, ο οποίος δια της προνοίας του περί όλων γνωρίζει εις όλους τον Πατέρα. Και δια τούτο κινεί τα πάντα, δια να γνωρίζουν, όλοι τον Θεόν δι΄ αυτού. Η εάν και τούτο τους ήτο κουραστικόν, ηδύναντο να συναναστρέφωνται τους αγίους και με την βοήθειαν αυτών να γνωρίσουν τον δημιουργόν των πάντων Θεόν, τον Πατέρα του Χριστού, και ακόμη ότι η θρησκεία των ειδώλων είναι αθεΐα και γεμάτη ασέβειαν. Ήτο επίσης δυνατόν εις αυτούς να είχον γνωρίσει τον νόμον και να παύσουν να κάνουν κάθε παρανομίαν, και να ζήσουν βίον ενάρετον. Διότι δεν ήτο μόνον δια τους Ιουδαίους ο νόμος, ούτε δι΄ αυτούς μόνον εστέλλοντο οι προφήται (αλλ΄ εστέλλοντο προς τους Ιουδαίους και εδιώκοντο από τους Ιουδαίους)· ήσαν όμως ιερόν διδασκαλείον, δια να γνωρίση όλη η οικουμένη τον Θεόν. Ενώ λοιπόν τόσον μεγάλη ήτο η αγαθότης και η φιλανθρωπία του Θεού, εν τούτοις οι άνθρωποι, επειδή ενικήθησαν από τας προσκαίρους απολαύσεις και τας σατανικάς φαντασίας και απάτας, δεν παρεδέχθησαν την αλήθειαν, αλλ΄ εγέμισαν τους εαυτούς των με περισσότερα κακά και αμαρτήματα, ώστε να μη φαίνωνται πλέον λογικοί, αλλ΄ εκ της συμπεριφοράς των να θεωρούνται ανόητοι.

Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι έχασαν το λογικόν των και έτσι η δαιμονική πλάνη επεσκίαζε τα πάντα, και απέκρυπτε την γνώσιν περί του αληθινού Θεού. Τι έπρεπε να κάνη ο Θεός; Να σιωπά δια μίαν τόσον μεγάλην πλάνην και να αφήνη τους ανθρώπους να πλανώνται υπό των δαιμόνων και να μη γνωρίζουν τον Θεόν; Και δια ποίον λόγον εδημιουργήθη εξ αρχής ο άνθρωπος κατ΄ εικόνα Θεού; Ήτο προτιμότερον να δημιουργηθή απλώς ως άλογον ον, παρά αφού εδημιουργήθη ως λογικόν, να ζη την ζωήν των αλόγων. Και ποία τέλος πάντων ανάγκη υπήρχεν εξ αρχής να λάβη έννοιαν περί Θεού, εφ΄ όσον μάλιστα ούτε τώρα είναι άξιος να λάβη; Δεν έπρεπε να του δοθή ούτε αξ αρχής. Και ποίον θα ήτο το όφελος η δόξα δια τον ποιητήν Θεόν, εφ΄ όσον δεν τον προσκυνούν οι άνθρωποι που αυτός εδημιούργησεν, αλλά νομίζουν ότι άλλοι είναι οι δημιουργοί των; Διότι εμφανίζεται ο Θεός να τους έχη δημιουργήσει δι΄ άλλους και όχι δια τον εαυτόν του. Εξ άλλου, όταν ένας άνθρωπος είναι βασιλεύς, δεν αφήνει τας χώρας που κατέκτησεν ελευθέρας να δουλεύουν εις άλλους, ούτε να καταφεύγουν εις άλλους, αλλά δι΄ εγγράφων τους υπενθυμίζει, πολλάκις δε και δια φίλων στέλλει επιστολάς εις αυτάς, και ακόμη, εάν παραστή ανάγκη, ο ίδιος πηγαίνει και τους κάνει να συσταλούν από την παρουσίαν του, ώστε να μη υπηρετούν άλλους και μένη ανεκτέλεστον το ιδικόν του έργον. Δεν θα λυπηθή ο Θεός πολύ περισσότερον τα πλάσματα του, ώστε να μη αποπλανηθούν μακράν αυτού και να μη υπηρετούν εις τα ανύπαρκτα, αφού μάλιστα αυτή η πλάνη γίνεται η αιτία απωλείας και αφανισμού των; Άπαξ και έγιναν μέτοχα της εικόνος του Θεού, δεν έπρεπε να χαθούν.

Τι έπρεπε λοιπόν να κάνη ο Θεός; Η τι άλλο έπρεπε να γίνη παρά να ανανεωθή το «κατ΄ εικόνα», ώστε δι΄ αυτού να δυνηθούν οι άνθρωποι πάλιν να τον γνωρίσουν; Και πως άλλως θα ηδύνατο να γίνη αυτό παρά δια της προσελεύσεως αυτής της ιδίας της εικόνος του Θεού, δηλαδή του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού; Δι΄ άνθρώπων μεν δεν ήτο δυνατόν, επειδή αυτοί είχον δημιουργηθή «κατ΄ εικόνα»· αλλ΄ ούτε δι΄ αγγέλων, διότι αυτοί δεν είναι εικόνες. Δια τούτο ο Λόγος του Θεού ενηνθρώπησε, δια να επιτύχη να αναδημιουργήση τον «κατ΄ εικόνα» άνθρωπον, αυτός ο οποίος ήτο εικών του Πατρός. Και δεν ήτο δυνατόν να γίνη αλλιώς, αν δεν εξηφανίζετο ο θάνατος και η φθορά. Δια τούτο ευλόγως έλαβε θνητόν σώμα, δια να είναι δυνατόν και ο θάνατος να εξαφανισθή εις αυτόν και οι «κατ΄ εικόνα» άνθρωποι να ανακαινισθούν πάλιν. Δι αυτήν λοιπόν την ανάγκην δεν εχρειάζετο τίποτε άλλο, παρά η εικών του Πατρός…

Όπως λοιπόν ο καλός διδάσκαλος που φροντίζει δια τους μαθητάς του, εκείνους που δεν δύνανται να καταλάβουν τα πολύ μεγάλα, τους εκπαιδεύει με συγκατάβασιν έστω και δια των απλουστέρων, τοιουτοτρόπως και ο Λόγος του Θεού, όπως και ο Παύλος λέγει, «επειδή εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας τον Θεόν, ευδόκησεν ο Θεός δια της μωρίας του κηρύγματος σώσαι τους πιστεύοντας» (Α΄ Κορ 1, 21). Επειδή οι άνθρωποι, αφού απεμακρύνθησαν από την ορθήν αντίληψιν περί Θεού και είχον εστραμμένα προς τα κάτω τα μάτια, σαν να είχον βυθισθή εις βυθόν, ανεζήτουν τον Θεόν εις την δημιουργίαν και τα αισθητά, κατεσκεύασαν ως θεούς των ανθρώπους θνητούς και δαίμονας· δια τούτο ο φιλάνθρωπος και κοινός Σωτήρ όλων, ο Λόγος του Θεού, λαμβάνει δια τον εαυτόν σώμα, και με τους ανθρώπους ως άνθρωπος συναναστρέφεται και βοηθεί τας αισθήσεις όλων. Έτσι και εκείνοι που σκέπτονται ότι ο Θεός είναι σωματικός, δια των έργων τα οποία ο Κύριος κάνει με το σώμα, δι΄ αυτών να εννοήσουν την αλήθειαν και δι΄ αυτού να σκεφθούν τον Πατέρα. Επειδή δε ήσαν άνθρωποι και έβλεπον τα πάντα ως άνθρωποι, όσα και αν υπέπιπτον εις τας αισθήσεις των, έβλεπον να βοηθούνται δια των αισθήσεων, ώστε με όλα να διδάσκωνται την αλήθειαν. Είτε ελάτρευον με φόβον την κτίσιν, όμως την έβλεπαν να ομολογή Κύριον τον Χριστόν. Είτε ήτο η διάνοιά των προκατειλημμένη από ανθρώπους, ώστε να τους θεωρή θεούς, από τα έργα όμως του Σωτήρος, που ήσαν μοναδικά συγκρινόμενα προς πάντα, αποδεικνύεται μεταξύ των ανθρώπων ο Σωτήρ μόνον Υιός Θεού, διότι οι άνθρωποι δεν έκαναν τόσον σπουδαία έργα, σαν αυτά τα οποία έκανεν ο Λόγος του Θεού. Αν και ήσαν προκατειλημμένοι και με τους δαίμονας, βλέποντες όμως να διώκωνται αυτοί υπό του Κυρίου, αντελαμβάνοντο ότι μόνον αυτός είναι ο Λόγος του Θεού και ότι οι δαίμονες δεν είναι θεοί. Αν και είχε κυριευθή ο νους των από νεκρούς, ώστε να λατρεύουν τους ήρωας και τους θεούς που αναφέρουν οι ποιηταί, βλέποντες την ανάστασιν του Σωτήρος, ωμολόγουν ότι εκείνοι είναι ψευδείς και μόνον ο Κύριος είναι αληθινός, ο Λόγος του Πατρός ο οποίος κυριαρχεί και επί του θανάτου.

Δια τούτο και εγεννήθη και ως άνθρωπος έζησε και απέθανε και ανέστη. Με τα ιδικά του έργα εξησθένισε και επεσκίασε τα απ΄ αιώνος έργα όλων των ανθρώπων που έζησαν, ώστε όπου έχουν περιπέσει οι άνθρωποι να τους σηκώση από εκεί, και να διδάξη τον αληθινόν Πατέρα αυτού, όπως και ο ίδιος λέγει· «Ήλθον σώσαι και ευρείν το απολωλός» (Λκ. 19, 10).

Για να διαβάσετε τις Διδαχές του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τις Προφητείες του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Για να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας πατήστε εδώ

Για να δείτε σε αποκλειστικότητα σε Παγκόσμια πρώτη προβολή βίντεο από την ημέρα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, πατήστε εδώ

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Νέα, Το νόημα των εορτών, Χριστούγεννα

Σχετικά άρθρα