Μενού Κλείσιμο

Η ωφέλεια του Ορθόδοξου Χριστιανού είναι μηδενική εκ της Τηλεοράσεως.

Προφητεία: “Θα έρθει καιρός, που ο διάβολος θα μπει μέσα σ’ ένα κουτί και θα φωνάζει. Και τα κέρατα του θα’ ναι στα κεραμίδια”, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Πρόλογος
Δεν επαρκούν, αδελφοί μου χριστιανοί, οι θρήνοι του προφήτου Ιερεμίου, δια να θρηνήσουν το κατάντημα του νέου Ισραήλ.

Η εποχή μας προβάλλει με ηδονιστική υστερία ότι φθείρει, υποβαθμίζει και εκριζώνει, όχι απλώς κάθε ηθική έννοια αγάπης, δικαιοσύνης, σεβασμού, φιλαληθείας, κ.λ.π, αλλά αυτήν ταύτην την πίστιν της Ορθοδόξου Μεγάλης του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας, την μόνην αληθή και την μόνην ικανή, να ικανοποίηση την βαθειάν πνευματικήν δίψαν του ανθρώπου εις τούτον τον αιώνα και εις τον μέλλοντα, τον άνευ τέλους.

Χρησιμοποιεί δε δια να φθάσει εις τον σκοπόν αυτόν, τα οπτικοακουστικά δηλητήρια που οι άφρονες άνθρωποι τα ονομάζουν μέσα μαζικής ενημερώσεως. Δραστικότερων δε εξ αυτών των δηλητηρίων απεδείχθη η Τηλεόραση, η οποία με τα προγράμματα της, τα οποία κατά μεγίστη πλειοψηφία κάνουν φανερή ολομέτωπη επίθεση κατά της Ορθοδόξου Πίστεως και ηθικής, έχει μετατρέψει όχι μόνον σε πορνεία τα περισσότερα χριστιανικά σπίτια, αλλά εις την κυριολεξίαν σε αντίχριστα σπίτια. Και αυτό ένεκα της καταλυτικής της δυνάμεως επάνω εις τον άνθρωπον.

Λαϊκός ακόμη, συναρμολόγησα τις παρακάτω σκέψεις σχετικώς με την φθοροποιό επίδραση της Τηλεοράσεως, με την ελπίδα ότι, έστω και ελάχιστοι χριστιανοί θα αντιληφθούν ότι, με το να έχουν Τηλεόραση στο σπίτι τους, “φιλοξενούν” τον ίδιο τον Σατανά, όπως πολύ καλώς έχει προφητεύσει περί αυτής ο μεγάλος της Εκκλησίας μας άγιος, Κοσμάς ο Αιτωλός.

Ένας Δούρειος Ίππος εις τα σπίτια των χριστιανών.

Εις το ιερόν βιβλίον της Αποκαλύψεως το τόσον φοβερό, εις το οποίον περιγράφεται συνοπτικώς ολόκληρη η Ιστορία του ανθρωπίνου γένους, από την δημιουργίαν του έως και τη φοβεράς ώρας της ενδόξου Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κατά την οποίαν όλοι οι δειλοί, όλοι οι άπιστοι, όλοι οι πόρνοι, και γενικώς όλοι αυτοί οι οποίοι αγάπησαν το ψεύδος, τον Σατανά δηλαδή, είτε δια των έργων τους είτε δια τον λόγων τους, θα κληρονομήσουν την αιώνιον κόλασιν, η οποία μόνον δια τον διάβολον έγινε, εις αυτό επαναλαμβάνω το ιερό βιβλίο, γίνεται λόγος περί μίας μεγάλης πόρνης, που ακούει στον όνομα Βαβυλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης.

Το τέλος αυτής της Βαβυλώνας είναι η εξαφάνισης της εις το βάθος της κολάσεως, όπου και θα την ακολουθήσουν και οι βασιλείς της γης, οι μετ’ αυτής πορνεύσαντες. Δι’ αυτόν τον λόγον ο Θεός, προτρέπει τους βασιλείς της γης να εξέλθουν εξ’ αυτής, δηλαδή να κόψουν κάθε σχέση με αυτήν την πόρνη δια να μη λάβουν και αυτοί την ίδια μ’ αυτήν τιμωρίαν.

Βασιλείς της γης είμεθα εμείς οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι, και μας καλεί βασιλείς δια δύο λόγους. Πρώτον διότι μας έδωσε την δύναμιν εις τον παρόντα αιώνα, να κυριαρχούμε επί όλων των παθών, και δεύτερον διότι, εις τον μέλλοντα αιώνα θα κληρονομήσουμε την αιώνιον βασιλείαν.

Εις την εποχή μας, όπως πιο κάτω θα δούμε, μια τοιαύτη περίπου Βαβυλώνα είναι η Τηλεόρασις. Και θα πρέπει οι Ορθόδοξοι χριστιανοί να πάψουν να πορνεύουν πνευματικώς μ’ αυτήν, να κόψουν δηλαδή τον σύνδεσμο που πολύ κακώς έχουν αναπτύξει μαζί της, εάν θέλουν βέβαια ν’ αποφύγουν το σφράγισμα του αντίχριστου και συνάμα να κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού.

Δεν υποτιμούμε ασφαλώς την θαυμάσια αυτή εφεύρεση του ανθρωπίνου πνεύματος. Η Τηλεόρασις είναι ένα θαυμαστό επίτευγμα της επιστημονικής τεχνολογίας και στηρίζεται εις την εκμετάλλευση των φυσικών νόμων του Δημιουργού. Η θαυμαστή όμως αυτή εφεύρεσις έχει δύο όψεις: την θετική και την αρνητική.

Ο Δούρειος ίππος ήτο αυτός καθ’ εαυτόν ωραίον και επιβλητικόν κατασκεύασμα. Η πονηρία όμως τον μετέβαλεν εις όργανον καταστροφής, διότι εκ της κοιλίας του ξεπήδησαν δολίως εχθρικές δυνάμεις, που έσπειραν την συμφορά. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την Τηλεόρασιν. Καθημερινώς εκ της κοιλίας του δήθεν αθώου και πολιτιστικού αυτού οργάνου, βγαίνουν καμουφλαρισμένοι ποικιλόμορφοι σατανικοί εχθροί, οι οποίοι ξεριζώνουν τους τρυφερούς βλαστούς του ανθρωπισμού, με αποκλειστικόν σκοπόν την επικράτησιν του Αντίχριστου εις τις καρδιές των χριστιανών.

Από τα αποτελέσματα είναι απλό να διαπιστώσει κανείς ότι σήμερα, Τηλεόρασις = Σατανάς. Και αν το θέλετε, η Τηλεόρασις είναι ίσως η πιο ελκυστική μορφή του Σατανά, από όλες τις μορφές που έλαβε μέσα εις την ιστορία. Οι πλείστοι σήμερον γίνονται δια της Τηλεοράσεως πομποί ή δέκτες διαστρεβλώσεως της Αλήθειας και προαγωγοί της ανηθικότητας.

Η Τηλεόρασις είναι επικίνδυνη και ένεκα της ακτινοβολίας που εκπέμπει. Η ακτινοβολία αυτή προξενεί βλάβες εις τον νηπιακόν εγκέφαλον. Η αιτία που προκαλεί την βλάβη είναι η ακτινοβολία ‘γ’, η οποία είναι ραδιενεργός ακτινοβολία και είναι δυνατόν να επιδράσει και εις το συκώτι. Οι ειδικοί είπαν και επεσήμαναν τους μεγάλους κινδύνους που περικλείει δια τον άνθρωπο, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία – ραδιενέργεια από την Τηλεόρασιν, και ιδιαίτερα της έγχρωμου Τηλεοράσεως. Συνιστούν μάλιστα εις τις έγκυες γυναίκες, να μην βλέπουν καθόλου έγχρωμη Τηλεόραση.

Δια να επιτύχει τον σκοπό του ο χριστιανός, φυλάσσει συνεχώς τις αισθήσεις του. Λέγει ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσσης, “Πεφρόντισο τη ψυχή, το πάσαις αισθήσεσι χάλινον επιτεθέιναι”. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής μας λέγει ότι δια των αισθήσεων του σώματος ο διάβολος, όταν δεν είμαστε σε πνευματική εγρήγορση, αιχμαλωτίζει την ψυχή και την αναγκάζει να αμαρτήσει. “Οι δαίμονες δια των αισθήσεων του σώματος, τότε ήμας εύρωσι μάλιστα αμελώς και ολιγόρως τον δρόμο της ευσεβίας τρέχοντας, την ψυχήν αιχμαλωτίζουσι, βιαίως αυτήν, εις να μη θέλει, παρακαλούντες οι φόνιοι”. Ο δε αυτός άγιος Θεόδωρος αλλού μας λέγει ότι κυριεύεται από αναρίθμητα πάθη, όποιος δεν φυλάσσει τους οφθαλμούς, τα αυτιά και την γλώσσαν. “Λόγω παιδαγωγείν τα αισθήσεις κατόρθωσαι σπουδάσωμεν και μάλιστα γε οφθαλμούς και ώτα και γλώσσαν. Τούτων γαρ ατακτούντων και όσφρησις εκθηλύνεται και αφή προπετώς εκτείνεται και αναρίθμητων παθών εσμός υπεισέρχεται.”. Η Τηλεόρασις προσβάλλει τις δύο κυριότερες αισθήσεις, την όραση και την ακοή, δι’ αυτό κυρίως σήμερα οι άνθρωποι έγιναν δούλοι αναρίθμητων παθών.

Η ωφέλεια του Ορθόδοξου χριστιανού είναι μηδενική εκ της Τηλεοράσεως.

Φαινομενικός κάνει και καλό, εις την πραγματικότητα όμως όχι. Τα τυχόν “ντοκιμαντέρ” που προβάλλει, αποτελούν μόνον ένα δόλωμα. Είναι κόλπο του Σατανά να αναμιγνύει ενενήντα εννέα ψέματα και μία αλήθεια.

Όπως είναι ανόητος εκείνος που νομίζει ότι θα μπορέσει να ξεχωρίσει μία σταγόνα νερού από ένα ποτήρι δηλητήριο, για να την πιή να ξεδιψάσει, έτσι είναι πιο πολύ ανόητος όποιος νομίζει, ότι θα εκλέξει ένα ωραίο ανάμεσα από τα 99 άσχημα της Τηλεοράσεως για να ψυχαγωγηθεί. Και αν καθ’ υπόθεσιν συνέβαινε το αντίστροφο, να παρουσίαζε δηλαδή η Τηλεόρασις 99 ωραία και ένα άσχημο, θα τυπωνόταν ευκόλως εις τον θεατή το μοναδικό άσχημο.

Δεν παραλείπει βεβαίως να παρουσιάζει και θρησκευτικά θεάματα. Ναι, πλην όμως τα παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ζημιώνει την Ορθοδοξία μας. Προβάλλει και θρησκευτικές προσωπικότητες, που όμως μόνον Ορθόδοξοι χριστιανοί δεν είναι. Επίσης μεγάλος είναι ο κίνδυνος όλων εκείνων των παγανιστικών θρησκειών που έχουν ως κέντρο τον Διάβολο και όσο αναζητείς σε αυτές τόσο σκοτάδι βρίσκεις.

Iσως πει κάποιος: ας την έχουμε, τουλάχιστον να βλέπουμε ειδήσεις. Πειράζει και αυτό; Αλήθεια πως μας πλανά ο Σατανάς! Εν πρώτοις πρέπει να πούμε ότι άι ειδήσεις ακούγονται, δεν βλέπονται. Αρκεί λοιπόν και το λαοπλάνο το ραδιόφωνο! Πόσο πονηρός είναι πράγματι ο διάβολος.

Αλλά τι μας ωφελούν εμάς του Ορθόδοξους χριστιανούς άι ειδήσεις, άι οποίαι κατά κανόνα είναι ανόητες και ψεύτικες και δεν μας πληροφορούν δια κάτι, αλλά μας παραπληροφορούν. Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι σαφέστατος εις το σημείο αυτό, λέγοντας μας: “Τα μηνύματα, οι καινούριες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες του κόσμου και των Βασιλείων, ας είναι εις σε τοιούτης λογής, ώσαν να μην ήσαν ολότελα”. Δηλαδή, το τι έγινε και τι δεν έγινε εδώ και εκεί, δεν ενδιαφέρει τον χριστιανό. Τον ενδιαφέρει για τις ειδήσεις της καρδίας του, ποια πάθη δηλαδή έχουν φωλιάσει εκεί μέσα και την έκαναν σπήλαιο ληστών και το ότι, αν δεν αγωνισθεί να τα ξεριζώσει, θα κληρονομήσει το πυρ το εξώτερον!

Μας απατά με το πρόσχημα της ψυχαγωγίας και της τέχνης.
Η Τηλεόρασις ζητεί από τους θεατές, να ρυθμίζουν την ζωή τους σύμφωνα μ’ αυτήν. Μπαίνει απαιτητική εις το σπίτι μας, απλώνοντας ξεδιάντροπα την αμαρτωλή της πραμάτεια. Φυτεύει με τέχνη τα μηνύματα της σάρκας μέσα μας. Μα θα έρθει η ημέρα το θερισμού, σίγουρο αυτό, αφού κάθε σπορά συνοδεύεται από θερισμό.

Μας παραπλανά δε, άλλοτε με το πρόσχημα της ψυχαγωγίας, και άλλοτε με το πρόσχημα της τέχνης. Υπό την απατηλή ευχαρίστηση, άι ανήθικαι παραστάσεις, άι άσεμναι εικόνες κρύπτουν τα πλέον δηλητηριώδη διδάγματα και δημιουργούν πολυάριθμα θύματα της αμαρτίας. Τα πλασμένα δια την χαρά νειάτα, τα ωθεί εις την δυστυχία, εξαπατώντας τα με ψεύτικες κοσμικές χαρές που έχουν ως κέντρο τον θάνατο και την κενοδοξία.

Κάτω από τον μανδύα της τέχνης παρουσιάζει περιστατικά φόνων, μοιχείας, πορνείας, μέθης, κλοπής, ψεύδους, ανηθικότητας και πάσης εν γένει ακαθαρσίας. Πολλοί κριτικοί, ελεεινοί κριτικοί, χαρακτηρίζουν τις σεξουαλικές διαστροφές, το διεφθαρμένο, το άρρωστο, το έκφυλο, το ανώμαλο, τα ναρκωτικά, τις συμμορίες, τις ληστείες των τραπεζών, τα όργια, σαν έργα τέχνης και προσκαλούν το κοινό να θαυμάζει πως πίνουν το αίμα των θυμάτων τους οι βρικόλακες!..

Η τέχνη διεγείρει την αίσθησιν και την νόηση, άρα η αναπαράστασις της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, που έχει σχέση με την διαιώνιση του είδους, δεν μπορεί να έχη σχέση με την τέχνη, διότι εδώ έχουμε έναν ερεθισμό της γενετήσιας ορμής, που οδηγεί τον άνθρωπο εις την αμαρτίαν και τίποτε άλλο.
Παλαιά μερικοί φυματικοί έφτυναν εις το φαγητό των υγιών, δια να μεταδώσουν και εις αυτούς την νόσον των, διότι θα είχαν και άλλους ομοιοπαθείς ώστε να παρηγορούνται. Κάτι ανάλογο κάνουν και τώρα με άλλα μέσα οι συμπλεγματικοί, οι ανώμαλοι, οι διεφθαρμένοι, οι έκφυλοι και διεστραμμένοι παραγωγοί, εν ονόματι δήθεν της τέχνης.

Επιδράσεις της Τηλεοράσεως.

α) Εις τα παιδιά.
Η Τηλεόρασις δεν παριστάνει την πραγματική ζωή εις τα παιδιά και τα αποβλακώνει. Παίζει καταστρεπτικό ρόλο εις την ζωήν των. Ληστεύει τις φυσιολογικές λειτουργίες τους. Δεν τ’ αφήνει να μιλήσουν, να παίξουν, να δράσουν. Παιδικά προγράμματα δεν υπάρχουν, τα δε λεγόμενα παιδικά, αν καλώς εξετασθούν, αποδεικνύονται διαβολικά. Τα παιδιά πλάθονται από τα πρώτα τους νοητικά βήματα εις το βωμό των δαιμόνων. Έτσι συνηθίζουν οι νεαρές υπάρξεις μέσα εις την δυσωδία και την αποχαύνωση. Ποτίζει τα παιδιά με κακής ποιότητος υλικό από τα πολύ τρυφερά τους χρόνια. Μετά γίνεται η επεξεργασία του υλικού αυτού και τα επόμενα βήματα έρχονται μόνα τους…

Η Τηλεόρασις κάνει ενδοφλέβια έγχυση δηλητηρίου σταγόνα-σταγόνα. Οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους έκθετα να δηλητηριάζονται καθημερινώς, για όλη την υπόλοιπη ζωής τους. Οι ώρες που περνούν τα παιδιά μπροστά στην Τηλεόρασιν είναι χωρίς αμφιβολία, ένα ύπουλο ναρκωτικό που οι γονείς χορηγούν στα παιδιά τους. Και δεν υπάρχει πιο ύπουλο ναρκωτικό από αυτό που διοχετεύεις εις τους άλλους, για να ωφεληθείς εσύ. Κάτω από την επήρεια αυτού του ναρκωτικού της ψυχής, υφίστανται τα παιδιά έναν πνευματικό βιασμό, πολύ χειρότερο από το σωματικό. Βιάζει την σκέψη των παιδιών και των νέων και τα σπρώχνει σε λαθεμένες και παραμορφωμένες κρίσεις και αντιλήψεις. Προβάλλει συστηματικά κατά το μεγαλύτερο μέρος και τις ώρες μεγαλύτερης ακροαματικότητας, εκπομπές που επηρεάζουν αρνητικά την παιδική σκέψη. Έχει αποδειχθεί ότι η τηλοψία προκαλεί σημαντικές βλάβες εις τον εγκέφαλον των παιδιών, διότι προκαλεί παρά φύσιν ανάπτυξη τους κέντρου της οράσεως, εις βάρος του κέντρου της σκέψεως.

Οι εγκληματικές υποθέσεις προκαλούν επιθετική συμπεριφορά, όχι μόνον εις τα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους. Υπάρχει στενός σύνδεσμος, άμεσος και βέβαιος μεταξύ της βίας και της συμπεριφοράς των παιδιών και των νέων. Πολλές φορές ακούμε να οδηγείται ένας νέος ή μια νέα εις το έγκλημα. Και να σκεφθεί κανείς ότι πριν λίγα χρόνια ο νεαρός ή η νεαρή εγκληματίας ήταν ένα χαριτωμένο παιδάκι που χαμογελούσε αθώα. Ένα παιδάκι που έπαιζε εις την γειτονιά μας. Ένας έφηβος που έχει ελπίδες και έπλαθε όνειρα δια την ζωήν. Η δασκάλα του όμως, η Τηλεόρασις, τον έστειλε εις την φυλακή, φανερώνοντας έτσι την αγάπη της γι’ αυτόν! Αδελφοί, πηγαίνετε τα παιδιά σας στην Εκκλησία του Χριστού και όχι στην Τηλεόραση του Διαβόλου.

Όντως η βία που φαίνεται να κυριαρχεί και εις τα λεγόμενα παιδικά προγράμματα, είναι πραγματικά φρικιαστική. Προκαλεί σπασμούς και ταραχή εις το νευρικό σύστημα του παιδιού. Οι τηλεοπτικοί ήρωες προκαλούν υπερένταση του νευρικού συστήματος, σωματικήν υπερκόπωση και έξαψη της φαντασίας. Ο πολύ γρήγορος ρυθμός των τηλεοπτικών εκπομπών, συμβάλλει εις τον εκνευρισμό που παρατηρούμε όλο και πιο συχνά εις τα σημερινά παιδιά. Μετά την παρακολούθηση είναι όλο νεύρα.

Οι οπτικές διεγέρσεις της Τηλεοράσεως καθιστούν τα παιδιά κυνικά, εγωιστικά και δειλά. Υποδαυλίζουν τα ένστικτα, χωρίς να προσφέρουν καμία σωστή διέξοδο. Αφού παρακολουθήσουν τα παιδιά τέτοια προγράμματα, υφίστανται “ψυχική δοκιμασία” και κρίση υπερδραστηριότητος.

Επιπλέον τα παιδιά με την ανωριμότητα, την ευαισθησία και τον μιμητισμό, είναι φυσικό να ταυτίζονται με τα πρόσωπα της Τηλεοράσεως που τους προκαλούν εντύπωσιν και να επιχειρούν προσαρμογή της συμπεριφοράς τους με βάσιν αυτά τα πρότυπα.

Και κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να εμποδίσει τα παιδιά από το να βλέπουν αυτά τα χάλια. Ποιος άλλωστε; Οι γονείς, ή μήπως ο δάσκαλος, ή ο κοσμικόφρων παπάς, που και οι ίδιοι καθηλώνονται εις την Τηλεόρασιν; Ο εφευρέτης της Τηλεοράσεως Βλαδιμίρ Σβορίκιν, μεταξύ των άλλων που έχει δηλώσει είπε: “Αν είχα παιδιά, ποτέ δεν θα τα άφηνα να παρακολουθήσουν τα προγράμματα της”.

β) Εις του νέους.
Διαμορφώνει τον χαρακτήρα και το φρόνημα του αγοριού και της κοπέλας. Ήχος και εικόνα μαζί λειτουργούν κατά τρόπο πειστικό εις την διαπαιδαγώγηση. Η εικόνα εντυπώνεται βαθύτατα εις την ψυχήν. Παραμένει εις την φαντασίαν ζωηρά και ανεξάντλητος, δια να γίνη πηγή και εστία λογισμών πονηρών, ωθούντων προς την αμαρτίαν. Αποδυναμώνει ψυχικά τους νέους και τις νέες, διδάσκει το έγκλημα, εξάπτει την φαντασίαν, οδηγεί εις του βιασμούς, διδάσκει τον αθεϊσμό, τον αποκρυφισμό και τον σατανισμό. Απομακρύνει την νεολαία από τις αιώνιες αρχές του Ευαγγελίου, παρασύρει εις τα ναρκωτικά, οδηγεί εις την ανηθικότητα.

Τα προγράμματα της διαφθείρουν την νεολαία με τις ταινίες βίας, ερωτισμού, αντικοινωνισμού και ιδεολογικών ανταρσιών. Έχει αποπροσανατολισθεί η νεολαία, οδηγούμενη εντέχνως προς το ποδόσφαιρον, τις νυχτερινές ασχήμιες που προσφέρουν πρόσκαιρες απολαύσεις αλλά μεγάλες εις το τέλος συμφορές.

Η βία, με την οποία μορφή εμφανίζεται εις την οθόνη, επηρεάζει βαθύτατα την ψυχοσωματική οντότητα όχι μόνον του νέου, αλλά και του οποιουδήποτε θεατή. Χυδαίες τηλεοπτικές ιστορίες ροκανίζουν, διαφθείρουν και αμβλύνουν το ηθικό αισθητήριο. Δεν υστερεί δηλαδή η Τηλεόρασις εις την διάβρωση του πνευματικού και ηθικού κόσμου της νέας γενιάς, αλλά και αυτής της ψυχικής της ισορροπίας. Μαστιγώνει ανηλεώς και ξυπνάει τα τυφλά ένστικτα και τον αισθησιασμό. Δημιουργεί προϋποθέσεις ναυαγίων της ζωής.

Εξοικειώνει όχι μόνον τους νέους, αλλά και τους ώριμους με το άσχημο, το πρόστυχο, το ανώμαλο, το αντιστρατευόμενον εις την ηθική υγείαν του συνόλου. Δια μέσου αυτής της πόρνης οδηγούνται οι νέοι της Ελλάδος προς την ανωμαλία. Δια μέσου αυτής ακολουθείται η μόδα, οι τρόποι μιμητισμού, ιδίως γυναικών, θαυμάζοντας τους μεγάλους διεφθαρμένους αστέρας της Τηλεοράσεως.

Είναι τόσο έντεχνος η πλοκή της υποθέσεως των έργων και εξασκούν τοιαύτην γοητεία επί της ψυχής που είναι σχεδόν αδύνατον να μη ριζώσει η ανηθικότητα εντός του ανθρώπου και ιδιαιτέρως εις το νεαρό αγόρι και εις την νεαρή κοπέλα, που ευκόλως διαπλάσσονται. Εξάπτονται όπως είπαμε άι νεανικές φαντασίες, διεγείρονται τα αμαρτωλά αισθήματα και ανάπτουν οι φλόγες της ακολασίας. Εις την αμαρτωλή ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα έργα, συμπνίγονται και διαφθείρονται τα αγνά αισθήματα αμφότερων των φύλων. Οι ερωτικές σκηνές διεγείρουν τις νεαρές υπάρξεις. Και όχι μόνον το 16χρονο αγόρι ή κορίτσι, αλλά και ο ηλικιωμένος ακόμα που κάμει κάποιον αγώνα δια να έχει αυτοκυριαρχία, ενάρετη ζωή, ηθική υπόσταση, αναστατώνεται.

Προσέξτε πως κατάντησαν οι νέοι και οι νέες από την αμαρτία. Σκιάχτρα αληθινά, ψυχικά ερείπια. Θυμηθείτε τα πρόσωπα τους πως ήταν πιο πριν αγγελικά, και τώρα έγιναν δαιμονικά. Μόνον εις την νεολαία, εάν επιβλέψει κανείς, δύναται να αναφωνήσει με μεγάλη θλίψη από τα βάθη της καρδιάς του: ω Θεέ μου, πως κατάντησαν άι εικόναι σου! άι πλασμέναι δια τα μέλλοντα αγαθά, δια την πραγματική χαράν και ευτυχία, δια τον αγγελικό βίον!

γ) Εις τον άνθρωπο γενικώς.
Η Τηλεόρασις, το πολύμορφο αυτό τέρας, είναι μια δύναμις εχθρική δια την ψυχή του ανθρώπου, διότι της δίδει ψεύτικη εικόνα της πραγματικότητος και την παραπλανά, αλλά και την μολύνει με την απανθρωπιά της βίας, της πορνείας και του πνεύματος ευδαιμονισμού, ενώ από τις διάφορες ιστορίες των δήθεν ταινιών και “σήριαλ” προβάλλει αντιλήψεις αντιχριστιανικές, και μερικές φορές μέσα από δήθεν χριστιανικό χαρακτήρα.

Μέσα εις τον καθένα ενσταλάζεται το δηλητήριο της διαφθοράς της ειρωνείας δια κάθε ιερό, δια κάθε θεσμό, δια κάθε ιδανικό και ωραίο. Σερβίρεται ότι πιο σάπιο ότι κατακάθι του βούρκου και της ασωτίας. Προάγει τον θεατή να ζει ελεύθερα χωρίς κανένα φραγμό, χωρίς καμιάν πίστιν προς την ηθική και χωρίς κανένα σεβασμό προς αυτό που εμείς, σαν Ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουμε και ζούμε.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα με τα κακής ποιότητος προγράμματα εκφαυλίζουν τους τηλεθεατές, εκπορνεύουν την νεολαία, παρασύρουν εις την ομοφυλοφιλία, διαφημίζουν και προωθούν τα ναρκωτικά, εξαχρειώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπικότητα, θανατώνουν τις ψυχές, και μεταβάλλουν τα ολοκάθαρα χριστιανικά σπίτια σε βόθρο και κόπρανα του διαβόλου.

Απονευρώνει πνευματικά, εκατομμύρια ανθρώπους. Ταυτοχρόνως τους αποκοιμίζει και τους καθιστά παθητικούς δέκτες των οποιωνδήποτε μηνυμάτων. Έχει δηλητηριάσει τον λαό, τον έχει ρίξει εις το ποδόσφαιρο, εις τις καφετέριες, εις τις ντισκοτέκ και τα μπαρ, εις την πολιτική.

Ακαταπαύστως ξερνάει δηλητήριο. Θλιβερές ειδήσεις, φόνους, εμπρησμούς, κλοπές, αρπαγές, καταχρήσεις, βλασφημίες, δολοπλοκίες, πολέμους, ψεύδη, αδικίες, και τόσα άλλα, ώστε έκανε τον άνθρωπο να στερέψει μέσα του η αγάπη, η συμπόνοια, και να φυτρώσει η αμφιβολία δια τα πάντα.

Η Τηλεόρασις εξασκεί μαγεία χειρότερη από πόρνη γυναίκα. Έχει δύναμιν, ασκεί ασυνήθιστη έλξη επάνω εις τον άνθρωπον, και του παραλύει την θέληση. Δελεάζει, θέλγει, σαγηνεύει, αιχμαλωτίζει, υπνωτίζει, και κατά κανόνα παρασύρει ή εξωθεί τον τηλεθεατή εις ωκεανούς βορβόρου και αναθυμιάσεων. Αρδεύει τα πάθη του κακού, μυκτηρίζει το πνεύμα της αρετής. Τείνει να υποδουλώσει το μυαλό και κυρίως το συναίσθημα του θεατή, προς το οποίον περισσότερο απευθύνεται. Επιδρά εις την σκέψη και εις την κρίσιν του τηλεθεατή, εις την ψυχήν και το ήθος του ανθρώπου. Συσκοτίζει συστηματικά την αλήθεια. Παραμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Επιβάλλει και υποβάλλει ιδέες, οι οποίες επηρεάζουν αφάνταστος το άτομο. Μετατρέπει δε τους ζωντανούς ανθρώπους σε σιωπηλά αγάλματα. Τους μετατρέπει σε αριθμό.

Η ζωή ενός φανατικού τηλεθεατή χάνει την ισορροπία της, εις τον βαθμό που την χάνει και η ζωή του ναρκομανή ή του αλκοολικού. Έτσι όλοι σχεδόν οι άνθρωποι ναρκώθηκαν και υπνωτισμένοι πλέον οδηγούνται εις τον δρόμο της κολάσεως.

Η συναναστροφή με την Τηλεόρασιν επηρεάζει την ηθική και πνευματικήν κατάστασιν του ανθρώπου και δημιουργεί πνιγήραν ατμόσφαιρα θρησκευτικής αδιαφορίας και ανηθικότητας, σύμφωνα με το Γραφικό “φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλιαί κακαί”. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί που έχουν συνάψει παράνομο γάμο με την Τηλεόρασιν, είναι επείγον να πάρουν διαζύγιο, διαφορετικά πρόσωπο Θεού δεν θα δουν.

Διαβολικό τόλμημα η είσοδος της Τηλεοράσεως εις το σπίτι του Ορθόδοξου χριστιανού.
Η ΣΤ’ Οικουμενική Σύνοδος εις τον ΝΑ’ κανόνα της, απαγορεύει εξ’ ολοκλήρου τα θέατρα και τους παραβαίνοντας τον κανόνα αφορίζει αν είναι λαϊκοί, ή καθαιρεί αν είναι κληρικοί. Διότι εις αυτά γίνονται πολλά άσεμνα πράγματα, δια μέσου των οποίων βλασφημείται και υβρίζεται όχι μόνο η πίστις των χριστιανών αλλά και ο ίδιος ο Θεός.

Η γλώσσα της Εκκλησίας με την λέξη θέατρο, συμπεριλαμβάνει και το ποδόσφαιρο, τις συναυλίες, τα πάρτι, τις χοροεσπερίδες, τον κινηματογράφο και τα όμοια. Σήμερα το σύνολον των χριστιανών γονέων αξίζει άραγε να λέγονται χριστιανοί; Όλα αυτά τα ειδωλολατρικά θεάματα που η αγία μας Εκκλησία απέκρουσε, τα έχουν καθημερινώς μέσα εις το σπίτι τους, τοποθετώντας μια Τηλεόρασιν, έγχρωμη ή άχρωμη, μικρή η μεγάλη, πάντα το ίδιο αποτέλεσμα!

Όλα αυτά τα ειδωλολατρικά θεάματα, θέατρα, ιπποδρομία, τα διάφορα παιχνίδια, οι δαιμονιακοί χοροί, τα σατανικά τραγούδια και τα όμοια, ονομάζονται από τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον άγιο Κύριλλα Ιεροσολύμων πομπή του Σατανά. Άρα λοιπόν, η είσοδος της Τηλεοράσεως εις ένα Ορθόδοξο χριστιανικό σπίτι, φανερώνει ότι ο χριστιανός ανακαλεί αυτά που είπε κατά το Βάπτισμα: “αποτάσσομαι τω Σατανά και πάσι τοις έργοις αυτού και πάση τη πομπή αυτού”. Δηλαδή φανερώνει άρνηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και σύνταξιν με τον αντίχριστο! Ζητούμε μόνοι μας τον αιώνιον πνευματικόν θάνατον. Τι κρίμα, τι φρίκη! Τι διαβολικό τόλμημα λοιπόν να θέση κάποιος χριστιανός εις το σπίτι του μία Τηλεόρασιν!

Βασικός στόχος της, η διάλυσης της Πατρίδος και της Ορθοδοξίας.
Εντέχνως και ποικιλοτρόπως μεταδίδει προγράμματα τα οποία στοχεύουν να αποκεφαλισθή η Πατρίδα μας, η Ορθοδοξία μας, η παράδοση μας, η οικογένεια, κάθε θεσμός. Δια μέσου της μεγάλης πόρνης περνούν όλα τα σατανοφόρα προγράμματα, δια να διαλύσουν το Έθνος μας και την Ορθόδοξη πίστη μας. Συκοφαντεί αυτά νυχθημερόν και ποικιλοτρόπως, ενώ εκ παραλλήλου προβάλλει και βραβεύει όλους τους επινοητάς των πορνικών έργων και γίνεται κήρυξ του αθεϊσμού και της σαρκολατρείας.

Εωσφορικός, με μεγάλη δεξιοτεχνία και μεθοδικότητα, γίνεται ο αφελληνισμός. Πλάνοι και κόλακες εμφανίζονται με μορφές και γλώσσα αγγέλων, αλλά εις την πραγματικότητα είναι ενσαρκωμένοι δαίμονες που συμπαρασύρουν τους Έλληνες εις τον όλεθρο και την συμφορά.

Οι ξενικές επιρροές έπαιξαν και παίζουν καταλυτικό ρόλο εις τις ψυχές των Ελλήνων και ιδιαιτέρως των νέων. Η Ελληνική Τηλεόρασις κατόρθωσε με τις συνεχείς παρουσιάσεις ξένων τραγουδιστών, τραγουδιών, κ.λ.π να αφομοιωθούν οι νέοι μας εις τις ξένες συνήθειες, οι οποίες εν τω σύνολο τους είναι ειδωλολατρικές. Κατόρθωσαν δηλαδή να αποπροσανατολίσει τον λαό της Ελλάδος από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τον Ελληνικό τρόπον σκέψεως και να τον αποκόψει έτσι από τις ρίζες του.

Σήμερα τα παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, του πανεπιστημίου, γνωρίζουν καλύτερα χάρις εις την Τηλεόρασιν, του ομοφυλόφιλους τραγουδιστές και τις μεγάλες πόρνες του αμερικανικού πενταγράμμου, τους ήρωες του αμερικανικού υποκόσμου και τα ρέστα λύματα των αμερικάνικων οχετών, από όσο γνωρίζουν έναν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, έναν στρατηγό Μακρυγιάννη, έναν Διονύσιο Σκυλόσοφο και οποιονδήποτε άλλο ήρωα του Ελληνικού Έθνους.

Πολλάκις εις την ιστορία το Έθνος μας πολέμησε και νίκησε τους βάρβαρους που εμφανίζονταν εις τα σύνορα. Αλλά αλίμονο, οι βάρβαροι δεν χρειάζεται να ξανάρθουν από τα σύνορα. Του εκπαιδεύουν οι Σιωνιστές, οι Μασόνοι και οι ταλμουδιστές, τα όργανα του Σατανά, με την Τηλεόρασιν και οι ορδές τους από τα παιδικά δωμάτια θα ορμήσουν, αν δεν όρμησαν ήδη.

Η Τηλεώρασις έχει καταργήσει τον διάλογο. Έχει επιβάλλει δικτατορικά τον μονόλογο των άθεων και έκφυλων τύπων, που διακωμωδούν συνεχώς την πίστιν του Χριστού μας. Ποτέ το αντίχριστο αυτό κουτί δεν θα προβάλει την τιμιότητα, την δικαιοσύνη, τις ανθρώπινες αρετές, και προπαντός την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Οι διευθύνοντες την Τηλεόρασιν, είναι άνθρωποι χωρίς συνείδηση και συναίσθηση ευθύνης. Ότι έχουν μέσα τους αυτό προσπαθούν να μας δώσουν. Ένας βασικός τους στόχος είναι, να κλονίσουν την θρησκευτικότητα του λαού διασύροντας την Εκκλησία. Ο δαιμονοφόροι προβολείς υποβαθμίζουν την χριστιανική ζωήν των μοναχών. Ο μοναχισμός δια τον Σατανά είναι φοβερό πράγμα, διότι από αυτόν έχει κατακαεί μέσα στην ιστορία. Δια τον λόγον αυτόν τον πολεμά λυσσωδώς. Δεν βλέπεις ποτέ κανένα δημόσιο άνδρα να παρουσιασθεί και να καταγγείλει δημοσίως τις αμέτρητες και απαράδεκτες αντιχριστιανικές ενέργειες που δρουν ανενόχλητα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως βρισκόμαστε σε περίοδο παρακμής. Το ήθος έχει χαθεί οριστικά, η σήψις έχει πάρει γενική επέκτασιν. Δια την θλιβερά αυτήν κατάστασιν πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε η Τηλεόρασις, η οποία είναι ο μεγαλύτερος διαφθορέας των ηθών της εποχής μας. Αχρειότης, χυδαιότης, προκλητικές σκηνές, είναι η ηθικώς δηλητηριώδης τροφή που παρέχεται εις τους τηλεθεατές. Προπαγανδίζει ύπουλα τον εξευτελισμό της γυναίκας. Μας παρουσιάζει σαν φυσικό πράγμα ότι πιο ξεδιάντροπο και ανήθικο υπάρχει, ενώ αντιθέτως μέμφεται και ειρωνεύεται κάθε αρετή, ότι τίμιο, ηθικόν και δίκαιον υπάρχει.

Ο εκπαιδευτής αυτόν είναι ο κακοηθέστερος εκμαυλιστής των ψυχών. Το 80% των προϊόντων του έχουν ως θέμα το έγκλημα και όσα έχουν σχέση με την γενετήσια ορμή. Πανάρχαια θέματα αυτά και δια να έχουν ελκτική πρωτοτυπία, οι παραγωγοί αναζητούν τας τερατοδεστέρας υπερβολές η διαστροφές αφ’ ενός, ενώ αφ’ ετέρου, αυξάνουν τας δόσεις. Το όργανον αυτό το εκμαυλισμού, του εκφυλισμού και της εξαχρειώσεως, παρουσιάζει την γενετήσιο σχέση και τα όσα έχουν σχέση με αυτήν κατά τρόπο διαστρεβλωμένο.

Άλλες ονομασίες που αρμόζουν εις την Τηλεόρασιν.
Η Τηλεόρασις είναι η σύγχρονη μάγισσα Κίρκη. Και όπως η Κίρκη της μυθολογίας μεταμόρφωσε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια, έτσι και αυτή έχει μεταμορφώσει τους χριστιανούς και τους έκανε πειθήνια όργανα. Και εάν δεν ευρέθη ο Οδυσσέας, δηλαδή ο έμπειρος Πνευματικός, δια να ξανακάνει τα πειθήνια αυτά όργανα χριστιανούς, μέσω του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως, βγάζοντας τις λεγεώνες των δαιμονίων από την καρδιά τους, τότε οι πρώην χριστιανοί θα βρεθούν εις τα τάρταρα του Άδου πολύ σύντομα. Αν δε λάβουμε υπ’ όψιν, ότι η εποχή μας είναι φτωχή πνευματικά, πράγμα που σημαίνει ότι και οι έμπειροι Πνευματικοί σπανίζουν, καταλαβαίνουμε πόσοι θα σωθούν…

Είναι ο καρκίνος της ψυχής, ο οποίος απομυζά από τους χριστιανούς όλον τον πνευματικό θησαυρό, και τους κάνει να στεγνώνουν μέρα με την μέρα, να γίνονται δηλαδή ειδωλολάτρες. Είναι ένας υπόνομος που ξεχειλίζει συνεχώς την διαφθορά.

Είναι ο πιο άριστος διδάσκαλος, ο οποίος εγγυάται ότι θα στείλει τους μαθητές του εις την αιώνιον κόλασιν, εάν παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του. Μερικά από τα μαθήματα του είναι: 1) Πως κανείς θα γίνει εγκληματίας. 2) Τα ναρκωτικά και πως λαμβάνονται. 3) Πως θα αρνηθείς τον Ιησού Χριστό. 4) Ανηθικότητα. Μερικά κεφάλαια από το βιβλίο της ανηθικότητας είναι: α) Διαστροφές και ανωμαλίες. β) εξώγαμες σχέσεις και εκτρώσεις. 5) Ευθανασία και μέθοδοι αυτοκτονίας. 6) Μοιχεία, και πορνεία. 7) Πως ένας νέος θα παρασύρει μία κοπέλα εις την πορνεία, και πως μια κοπέλα θα ελκύσει εις τον σατανικό της έρωτα ένα αγόρι για να ολοκληρώσει ουσιαστικότερα την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού της, την φιλαυτία.

Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της ανηθικότητας δεν δύνανται να υπολογισθούν, διότι το μάθημα αυτό διδάσκεται συνεχώς και όποτε κρίνει ο διδάσκαλος. Πεπειραμένος δε διευθυντής αυτού του διδασκάλου, ο Σατανάς, με πείρα 7500 ετών.

Είναι λοιπόν η δεν είναι ελεεινοί και τρισάθλιοι οι γονείς, οι οποίοι δεν άκουσαν τον άγιον μας τον Κοσμά τον Αιτωλό, που μας είπε να μην πάρουμε εις το σπίτι μας τον Διάβολο, “που θα έχη τα κέρατα του εις τα κεραμίδια”;

Οι διευθύνοντες την Τηλεόρασιν είναι υπηρέτες του Σατανά.
Η πολιτεία στέκει απαθής θεατής, αφήνοντας ανεξέλεγκτη την Τηλεόρασιν να συνεχίζει το διαβρωτικό της έργο. Και ενώ φρόντισε να μεταφέρονται κάθε τόσο τα σκουπίδια μακριά από τους συνοικισμούς, δεν έλαβε όμως ποτέ την ίδια μέριμνα εις τον πνευματικόν περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μας λιανίζουν τα μικρόβια της ανηθικότητας και της κακοήθειας. Πράγματι έλειψαν από τον τόπον αυτόν άνθρωποι με αίσθημα ευθύνης για την Ελλάδα.

Οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν η προγραμματίζουν τις διάφορες εκπομπές και τις κατευθύνουν, έχουν αποκτήσει την πείρα του ίδιου του δαίμονος εις την τέχνη του κακού. Είναι ενσαρκωμένοι υπηρέτες του Σατανά δίχως να το γνωρίζουν. Και ενώ αυτοί είναι δούλοι και σκλάβοι εις την ακαθαρσία της σαρκός, υπόσχονται να δώσουν ελευθερία εις τους άλλους! “ελευθερίαν αυτοίς επαγγελόμενοι, αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς”.

Μεταχειρίζονται δε τας επιθυμίας της σαρκός και τα ασέλγειας ωσάν ένα δόλωμα και αγκιστρώνουν εκείνους τους ταλαίπωρους χριστιανούς, όπου αληθώς έφυγον προτέρον διά της είς Χριστόν πίστεως, τας τοιάυτας επιθυμίας.

Δεν είναι ολίγες οι εκπομπές που δίδουν την εντύπωσιν ότι εκείνοι που τις προγραμματίζουν και τα παρουσιάζουν πάσχουν εξ’ όλων των ειδών τας διαστροφές. Είναι αφάνταστες οι αηδίες που εξαπολύονται από την Τηλεόρασιν.

Εκείνοι που νοθεύουν τα τρόφιμα είναι αθώοι, αν συγκριθούν μ’ αυτούς που διαφθείρουν με σαπρό πνευματικό εμπόρευμα την προσωπικότητα του ανθρώπου.

Τι είδους πρότυπα προβάλλει προς μίμηση.
Χορτάσαμε να βλέπουμε ανθρώπους που προκαλούν αηδία με την παρουσία τους. Άθεους και ομοφυλόφιλους μουσικοσυνθέτες, και γυναίκας σαν μεγάλες σταρ του κινηματογράφου, του θεάτρου και της πορνείας, που δεν σεβάστηκαν τον εαυτό τους, τα ιερά του γάμου, και έγιναν μοιχαλίδες, και εμείς έχουμε το κουράγιο να τις βλέπουμε δια μέσου της μεγάλης πόρνης!

Ανεβάζει σε ύψη πρόσωπα μηδαμινά, που έχουν σαν προσόν να ξέρουν να κουνιούνται με τρόπο που να προκαλούν σεξουαλική διέγερση, ή άλλες ικανοποιήσεις σε πάθη. Και τα προβάλλει σαν αυθεντίες και τα δικά μας παιδιά τρέχουν να τα μιμηθούν.

Επίσης προβάλλει σαν αυθεντίες όλους εκείνους, που ούτε μια φορά δεν αναφέρουν το όνομα του Θεού, και όποτε το αναφέρουν ήτε το βλασφημάν ήτε το κοροϊδεύουν. Στην πραγματικότητα όμως, είναι κρυφοί λάτρεις των δαιμόνων, αφού αυτό μαρτυρούν οι πράξεις τους και τα λεγόμενα τους.

Αστραπιαία ανά τον κόσμον βλέπουμε τα κατορθώματα, των παντός είδους εκφυλισμένων και διεφθαρμένων υποκειμένων φορέων του ΕΙΤΖ, ή και παντός είδους παρόμοιας συμφοράς.

Τι είδους ζωή προβάλλει.
Καθημερινό θέαμα της τηλεοράσεως, οι ποικίλες εκδηλώσεις της βίας και της ανηθικότητας, καθώς και τα πιο αποκρουστικά εγκλήματα. Ο κόσμος που εισήγειται εις του θεατές της είναι ένας κόσμος “σεξουαλισμού”, που σημαίνει: διάχυτη η λαγνεία, η αμαρτία δηλαδή. Από την βαμμένη εκφωνήτρια του δελτίου ειδήσεων, μέχρι και την μαθητριούλα που μόλις σχολάσει πάει κατ’ ευθείαν είς την ντισκοτέκ για ένα ποτό. Συνεχώς και ακαταπαύστως ομιλεί δια ότι έχει σχέση με την σάρκα, την ψεύτικη ηδονή, την κρυφή ζωή. Κάθε παρανομία θεωρείται ικανότητα, δηλαδή βραβεύεται.

Δια μέσου αυτής προβάλλεται η γύμνωσις, η απογύμνωσις, η διαστροφή, η ακολασία, μασκαρέματα ενδυμάτων, η χρωματοπροσωπία, αδιαντροπιά, εξευτελισμός του ανθρώπου και ιδιαίτερα της γυναικός, ο σατανισμός, η μαγεία, κ.α. Με μία λέξη προβάλλεται η ειδωλολατρία, η λατρεία των δαιμόνων. Και όλα αυτά πήραν τον γενικόν τίτλο πολιτισμός του 20ο αιώνος!

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από εδώ και πέρα η ειδωλολατρία θα προβάλλεται απροκατάληπτα πλέον, διότι οι δαίμονες δεν έχουν πολύ καρό για μακροχρόνιες μεθοδεύσεις. Αυτό δείχνουν ολοκάθαρα οι καιροί για όσους βλέπουν.

Ο ρόλος των διαφημίσεων.
Οι ατέλειωτες πάλι διαφημίσεις κάνουν πλύση εγκεφάλου. Παθιάζονται τα παιδιά με ένα σωρό παιχνίδια της κακιάς ώρας και αποκτούν πολλές παράλογες επιθυμίες. Σπρώχνουν είς την απληστία και είς την υλιστική θεώρηση της ζωής, επηρεάζουν την σκέψη και αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των τηλεθεατών. Παρακολουθήσατε τις διαφημίσεις. Μια μερίδα ομιλεί δια απολαύσεις τροφών, η άλλη δια μόδα ενδυμάτων, η άλλη δια επιπλώσεις κατοικιών, κ.λ.π.

Είναι δε είς το σύνολο τους βρώμικες και εξευτελίζουν προπαντός την γυναίκα. Την υποβιβάζουν σε αντικείμενο ηδονής, προβάλλοντας την προκλητικά, άσεμνο ενδεδυμένη η εντελώς γυμνή.

Συμπέρασμα.
Όντως λοιπόν πόρνη γυναίκα είναι η Τηλεόρασις. Και όποιος συνομιλεί με αυτήν, παρακολουθεί δηλαδή τα διεστραμμένα προγράμματα της, ξεσηκώνει εναντίον του τον δαίμονα της πνευματικής και της σωματικής πορνείας, ως μας λέγει ο άγιος Μελέτιος ο Ομολογητής, “Ό γυναικών προσέχων ομιλίαις, καθ’ εαυτού τον δαίμονα κινεί τον της πορνείας”.

Και ποιοι είναι οι σωματέμποροι αυτής της πόρνης; Είναι οι άρχοντες που κυβερνούν τον τόπο ελεγχόμενοι από τους δαίμονες. Ακόμη και αυτοί οι ίδιοι οι γονείς που τοποθετούν αυτήν είς το σπίτι τους.

Η ειδωλολατρία, ο Αντίχριστος και η Τηλεόρασις.
Δυστυχώς τα παγκόσμια μαντεία της αρχαιότητας συγκεντρώθηκαν σε ένα, είς το κουτί της απώλειας, που μπήκε μέσα είς το σπίτι μας και συνεχώς μας βομβαρδίζει με προγράμματα και στόχους που οι δαίμονες έχουν επιβάλλει. Έχουμε αναβίωση της λατρείας των δαιμόνων και τα σπίτια μας έγιναν βωμοί, επάνω είς τους οποίους θυσιάζουμε τις ψυχές μας είς τον Σατανά.

Αισθάνεται κανείς λύπη που ο κλήρος σιωπά και η ειδωλολατρία συνεχώς μεταδίδεται. Δια μέσου αυτής οι δαίμονες και οι υπηρετούντες αυτής, προσπαθούν να παρασύρουν είς το στράτευμα τους, εν όψει του πολέμου “της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορα”, που ο ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο εις την Αποκάλυψη, και κατά τον οποίον ο διάβολος θα συντριβή κατά κράτος και θα βληθεί είς την αιώνιον κόλασιν.

Η Τηλεόρασις είναι πιο φοβερή του κινηματογράφου, πιο αδιάντροπη, πιο απαίσια. Είναι η πλάνα των καιρών που θα πλανίσει τους λαούς της γής, δια να προσκυνήσουν του ψευτομεσσία των Εβραίων και να λάβουν την σφραγίδα του, δηλαδή το χάραγμα του Αντιχρίστου.

Η εμφάνισις του Αντίχριστου διά μέσου αυτής θα είναι το αποκορύφωμα, θα είναι η μεγάλη εντύπωσις που θα κάνη τους λαούς της γής να υπέρ εντυπωσιασθούν. Από την στιγμήν εκείνην θα αρχίσουν ραγδαίως παράδοξα γεγονότα, που θα εντυπωσιάσουν τους πάντες, εκτός βέβαια των Ορθοδόξων χριστιανών. Δια μέσου αυτής ο Αντίχριστος θα εμφανισθεί ως δικαιοκρίτης, τίμιος, ειλικρινής, εγκρατής, ώστε να πλανίσει ευκόλως τους λαούς της γής.

Οικογένεια και Τηλεόρασις.
Η Τηλεόρασις δεν προσφέρει καμία βοήθεια είς τα μέλη τής οικογένειας, ώστε να πλησιάσουν μεταξύ τους. Τίναξε δε είς τον αέρα τον σύνδεσμο των γονιών με τα παιδιά τους και την συνεννόηση μεταξύ τους. Έπαιξε δηλαδή βασικό ρόλο είς την αποσύνθεση της οικογένειας. Κατάργησε το άσυλο της οικογενειακής μας ζωής, χωρίς να το αντιληφθούμε.

Έχει στερέψει την χαρά, την ευτυχία σε κάθε άτομο μέσα είς την οικογένεια. Πράγματι η χαρά έχει χαθεί. το φαγητό έγινε βιαιότατη ανάγκη και όχι ευκαιρία σωματικής και πνευματικής τροφοδοσίας της οικογένειας. Και τούτο διότι όλοι τρέχουν είς το σατανοκούτι για να δούνε κάποιο έργο ή ειδήσεις.

Μέσα είς το σπίτι επικρατεί βουβαμάρα. Ούτε φωνή, ούτε γέλιο, ούτε χαρά. Μονάχα σιωπή για να δούνε όλοι τις μεθοδευμένες και προγραμματισμένες αηδίες που τους δηλητηριάζουν σιγά-σιγά. Εκεί λοιπόν είς το δαιμονοκούτι βλέπουν γονείς και παιδιά τις ολόγυμνες και αδιάντροπες γυναίκες που καλούνται καλλιτέχνιδες και τα συμπλέγματα, τις περιπτύξεις … των δήθεν ερωτευμένων.

Μέγιστη η ευθύνη των γονέων.
Έγιναν οι γονείς οι ηθικοί αυτουργοί του καταντήματος των παιδιών τους, από την ψεύτικη αγάπη προς αυτά και από την ασύδοτη ελευθερία που τους χάρισαν.

Ο οποιοσδήποτε χριστιανός γονέας, ποτέ δεν θα επέτρεπε να εισέλθει είς το σπίτι του, να καθίσει κοντά είς τα παιδιά και να αρχίσει συζητήσεις με αυτά, ένας άνθρωπος του υποκόσμου, ένας κοινός εγκληματίας ή μία γυναίκα που έχασε κάθε εντροπή και αγνότητα.

Κοιτάξτε όμως πως ο πονηρός πέτυχε μέσω της Τηλεοράσεως, να λυγίσει την αντίσταση των χριστιανών γονέων και να φέρη είς το σπίτι των ανθρώπους αλήτες και διεφθαρμένους, οι οποίοι μολύνουν την ψυχήν των παιδιών τους! Άνοιξαν οι γονείς τις πόρτες του σπιτιού των και με το πρόσχημα της αθώας ψυχαγωγίας, μπαίνουν οι βάρβαροι, μπαίνουν μέσα κάθε λογής άνθρωποι, και διδάσκουν όλη την οικογένεια τα πιο παράξενα και αμαρτωλά πράγματα.

Οι γονείς που τοποθετούν την Τηλεόρασιν είς το σπίτι τους, γίνονται σφαγιασταί της τιμής των τέκνων τους, διότι όλαι άι ανηθικότητες και φρικαλεότητες, οι φόνοι, άι ραδιουργίαι, τα ψεύδη τα εμφανιζόμενα επί της οθόνης μέσα σε νεκρική σιγή, μαγνητίζουν και ηλεκτρίζουν τα ψυχάς και έπειτα τας οδηγούν είς το να μιμηθούν και επαναλάβουν παν ότι απεκόμισαν από τα τοιαύτα θεάματα.

Σκεφτήκατε ποτέ, εσείς οι γονείς, ότι θα ήταν προτιμότερο να αφήνατε ένα ποτήρι με δηλητήριο επάνω εις το τραπέζι του σπιτιού σας, παρά να επιτρέπεται να γαλουχούνται τα παιδιά σας από την Τηλεόρασιν; και τούτο διότι απλούστατα, εις την πρώτην περίπτωση ο Θεός θα σας ζητήσει λόγο για τον σωματικό τους θάνατο, ενώ είς την δεύτερον, δια τον ψυχικόν τους θάνατο, που είναι απείρως χειρότερος.

Είναι απολύτως αναγκαίο να πάτε τα παιδιά σας εις τον έμπειρο ιατρό, διότι τα σπλάχνα τους είναι ήδη δηλητηριασμένα σε μεγάλο βαθμό, και είναι πιθανόν σύντομα να απέλθη ο πνευματικός θάνατος τους. Ο έμπειρος αυτός ιατρός είναι ο Χριστός και η Εκκλησία του.

Λέγει κάπου η Αγία Γραφή: “Σοφός φοβηθείς εξέκλινεν από κακού. Ο δε άφρων εαυτό πεποιθώς, μίγνυται ανόμω”. Αυτή είναι αιτία αποδαυλίσεως των παθών και όποιος δεν αποφεύγει τις αιτίες των παθών, ευκόλως κυριεύεται από τα πάθη και χωρίς να θέλει δούλος αυτών υπάρχει, όπως μας λέγει πάλι ο άγιο Μελέτιος ο Ομολογητής: “Ει δε φιλείς τούτων ουδέν, φιλείς δε τας αιτίας, άκων και μη βουλόμενος δούλος αυτών υπάρχεις. Ως αρραβώνων και σκευών αυτών θησαυροφύλαξ, ο τας ενέδρας αγνοών φήσι των πολεμίων, σφάζεται λίαν ευχερώς. Και των παθών αιτίας, ο μη προσέχων έκφυγειν, πίπτει ραδιώς κάτω.”

Η Τηλεόρασις είναι ο εχθρός σας, προπομπός του Αντίχριστου. Εκδιώκει “εκ της ψυχής την του Θεού μνήμην… Της δε μνήμης του Θεού εκλειπούσης, ο των παθών τάραχος εν ημίν χώραν λαμβάνει”.

Πρόκειται για μια επιδημία, μια πληγή, μία αρρώστια τόσο μεταδοτική και θανατηφόρα, άνευ προηγουμένου. Η μόνη θεραπεία είναι να την πετάξετε. Ακόμη και όταν οι γονείς αγωνίζονται να ελέγξουν την Τηλεόρασιν, η παρουσία της και μόνη δυσκολεύει την ζωή της οικογένειας. Και εάν δεν επιτρέψουν οι γονείς στα παιδιά τους να δουν ένα έργο, τότε αναζητούν το απαγορευμένο θέαμα είς το σπίτι της γιαγιάς, της αδελφής, του φίλου, κ.λ.π. Και αρκετές φορές, αφού πλέον η Τηλεόρασις τα έχει μαγέψει και πονηρέψει, για να δουν αυτό που θέλουν, είναι ικανά ακόμη και να σηκωθούν και την νύκτα για να την παρακολουθήσουν κρυφά!

Γονείς που αγαπάτε τα παιδιά σας, κλείστε το βόθρο των σαλονιών σας. Είναι ο ληστής του οικογενειακού μας θησαυρού και ο εκπορνευτής των ψυχών των παιδιών μας. Η μοναδική και επείγουσα λύση είναι μία. Κλείστε το δαιμονοκούτι, όσοι κάνατε το λάθος και το αγοράσατε. Άλλη λύση δεν υπάρχει.

Αν βρούμε την δύναμιν να πετάξουμε έξω αυτό το είδωλο, τότε θα βρούμε την δύναμιν να αντισταθούμε και ες το σφράγισμα του Αντίχριστου και δεν θα τον προσκυνήσουν.

Αποτέλεσμα ατής της εξώσεως; ρωτήστε αυτούς που με την βοήθεια του φιλάνθρωπου Θεού την πέταξαν από τα σπίτια τους. Χρειάζεται όμως πολύ ηθική δύναμις και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα είναι σακατεμένοι ηθικώς… Γι’ αυτό, καίτοι λυπηρό, αλλά θα το πω: “στου κωφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα!” Οι λίγοι όμως, οι εκλεκτοί του Θεού, το μικρόν ποίμνιον, βρίσκουν την δύναμιν ένας-ένας και την κλείνουν μία για πάντα.

Κάθε πιστό τον εξουθενώνει κυριολεκτικά, τον διαλύει, τον παραλύει, τον αποσυνθέτει η γνώση και η σκέψη ότι σε κάθε σχεδόν Ορθόδοξο χριστιανικό σπίτι, υπάρχει μία τουλάχιστον Τηλεόρασις. Από το σπίτι του άρχοντα, του επισκόπου, του ιερέως, του διδασκάλου, του καθηγητού, μέχρι και του τελευταίου κτηνοτρόφου! Πού; σ’ αυτό το σπίτι, που μέχρι χθες ευωδίαζε το θυμίαμα, διαβάζοντας οι βίοι των αγίων με τον ολιγοστό φως του κεριού, και η ευλογημένη μητέρα γονατιστή μπροστά εις το ιερό εικόνισμα, έχυνε καυτά δάκρυα για την σωτηρία των παιδιών της.

Βάλαμε την φωτοχυσία του δρόμου δίπλα είς το ιλαρό φως του καντηλιού, και ο αμαρτωλός κόσμος εκτόπισε τις αχνές μορφές των αγίων εικόνων, τις έσβησε μέσα από την ίδια μας την ψυχή! Από Εκκλησία το σπίτι μας έγινε κόσμος, και ο κόσμος έδιωξε τον Θεό και την χάριν του. Αλίμονο μας!

Πώς θα επιβιώσουν πνευματικώς οι σημερινοί χριστιανοί.
Οι χριστιανοί στις ημέρες μας συνθηκολογούν σε όλους τους τομείς. Ο πόλεμος που μας κάνει ο διάβολος είναι πολυμέτωπος, κρυφός και ύπουλος. Δεν θα επιβιώσουν πνευματικά παρά μόνον όσοι έχουν την αποφασιστικότητα να κόβουν: σχέσεις συγγενικές, σχέσεις κοινωνικές, σχέσεις με όσους έχουν εξάρτηση από τη φιλία του κόσμου και όσα αγαπά αυτός. Ο κόσμος θα ακολουθήσει τον δρόμο του, και οι μαθητές του Χριστού τον δικό τους, όσοι λίγοι και αν μείνουν. Αν θέλουμε να είμαστε με τους τελευταίους πρέπει να ξαναγίνουμε πολεμιστές.

Όπως οι σύντροφοι του Οδυσσέα βούλωσαν τ’ αυτιά τους, όταν περνούσαν το νησί των Σειρήνων, και ο ίδιος δέθηκε στο κατάρτι, για να μην τους μαγέψουν οι σειρήνες και τους κρατήσουν για πάντα κοντά τους, έτσι και εμείς πρέπει να βουλώσουμε τ’ αυτιά μας στις σειρήνες του κόσμου και ιδιαιτέρως σ’ αυτή που λέγεται Τηλεόρασις, και να δεθούμε καλά στο κατάρτι του Σταυρού, αν θέλουμε να μη μας σκλαβώσει ο αμαρτωλός κόσμος με τα ψεύτικα θέλγητρα του, οπότε θα γίνουμε πολίτες της αιωνίου κολάσεως, που άρχισε να ανατέλλει.

Έχουμε πολλά να κόψουμε αλλά το πρώτο που έχει σειρά, είναι αυτό που μας ήρθε τελευταίο. Ας μη ξεγελιόμαστε. Δεν υπάρχουν καλά και αθώα προγράμματα στην Τηλεόρασιν, γιατί δεν υπάρχουν καλές κυβερνήσεις για να τα δώσουν. Όλα είναι ζυμωμένα με το ίδιο κοσμικό πνεύμα και την ίδια αντίχριστη νοοτροπία. Δεν χωρούν ημίμετρα και συμβιβασμοί. Ο Χριστός μας κάλεσε στην ελευθερία του πνεύματος. Η λύση είναι μία μόνη: να κόψουμε τα καλώδια της συνήθειας και να πετάξουμε το χαζοκούτι στα σκουπίδια. Αυτή ας γίνη η κήρυξη της επανάστασης, η αρχή του πολέμου καταπάνω στον άρχοντα του κόσμου τούτου.

Η νέα τάξη των πραγμάτων κυβερνά με τους τρόπους της όλη την οικουμένη. Η παγκόσμια δικτατορία με κέντρο τον Αντίχριστο πλησιάζει, είναι ήδη κοντά. Και ενώ το μελλούμενα είναι ήδη γραμμένα στην αποκάλυψη του Ιωάννη του Αποστόλου, αναμένεται η δευτέρα και ένδοξη και τρομερά παρουσία του Κυρίου υμών Ιησού Χριστού. Αδελφοί, προετοιμαστείτε.

Αν μετανιώσουμε αγαπητοί μου ειλικρινώς και εξομολογηθούμε, η χάρις του Θεού θα μας δυναμώσει να νικήσουμε εις την μάχη εναντίον του Σατανά και των υπηρετών του, στην μάχη που θα γίνει στήθος με στήθος στις επερχόμενες φοβερές ημέρες! Αδελφοί αγωνίζεστε και έχετε πίστη αληθινή.

Ιερομόναχος Μελέτιος

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Προφητείες, Χρήσιμα Κείμενα

Σχετικά άρθρα