Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Μία ζωή θυσιαστικῆς ἀγάπης. Ἡ ζωή καί οἱ διδαχές τοῦ π. Ἰουστίνου Πάρβου

Δ’ Επιστροφή στο σπίτι Ό π. Ιουστίνος αποφυλακίστηκε από το στρατόπεδο συγκεντρώσεως της Ρεπρτανα στις 14 Μαΐου 1964 μετά από 16 ολόκληρα χρόνια κρατήσεως. Έφυγε…

Πατήρ Ανανίας Κουστένης: Έφυγε μια λαμπρή μορφή της Ελληνορθοδοξίας που δίδασκε Χριστό και Ελλάδα

Μια μεγάλη μορφή της Ελληνορθοδοξίας, ο Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης, εκοιμήθη το Σάββατο 15 Μαΐου, αφήνοντας την κοινωνία μας φτωχότερη από πνευματικούς φάρους Χάριτος που φωτίζουν το σκοτάδι…

Ὁ πολύαθλος Ἰώβ (Εορτάζει στις 6 Μαΐου εκάστου έτους)

Ὁ Ἰὼβ ἀποτελεῖ πρότυπο ἠθικῆς ἀνδρείας καὶ ἀκατάβλητης ὑποµονῆς γιὰ ὅλους τοὺς δοκιµαζοµένους µέσα στὴν «κοιλάδα τοῦ κλαυθµῶνος», ὅπως ὀνόµασαν τὴν ἐπίγεια ζωὴ οἱ Πατέρες…

Ο ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΑΓΓΡΩΝ Ο αναδειχθείς σε φλογερό πρόμαχο της Ορθοδοξίας θαυματουργός και μαρτυρικός ιεράρχης των Γαγγρών της Παφλαγονίας

Μέσα στη σεπτή χορεία των τριακοσίων δέκα οκτώ πνευματοφόρων πατέρων που μετείχαν στη συνελθούσα το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας Α’  Οικουμενική Σύνοδο είναι και…

Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη (Εορτάζει στις 27 Μαρτίου εκάστου έτους)

Οὐκ ἄξιον λαθεῖν σε Μάρτυς Ματρῶνα, Κἂν ἔνδον εἱρκτῆς ἐκπνέῃς κεκρυμμένη. Εἰκάδι ἑβδομάτῃ θάνε Ματρῶνα ἑνὶ εἱρκτῇ. Η Οσία Ματρώνα έζησε στη Θεσσαλονίκη και συγκαταλέγεται…

Άγιος Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος (Εορτάζει στις 22 Μαρτίου εκάστου έτους)

Bαΐα κρατών, ή δε σταυρόν παμμάκαρ, Eύθυμος Eυθύμιε, χωρείς προς ξίφος. Σταυρός βαΐα, και πόλου κληρουχία. Έπαθλα λαμπρά, Ευθύμιε σων πόνων. Εικάδι δευτερίη τον Ευθύμιον…

Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς (Εορτάζει στις 1 Μαρτίου εκάστου έτους)

Ἡ Σαμαρεῖτις οὐχ ὕδωρ Εὐδοκία, Ἀλλ’ αἷμα, Σῶτερ, ἐκ τραχήλου σοι φέρει. Μαρτίου ἀμφὶ πρώτῃ ἡ Εὐδοκία ξίφος ἔτλη. Η Αγία Ευδοκία γεννήθηκε στη Ηλιούπολη…

Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης (Εορτάζει στις 25 Φεβρουαρίου εκάστου έτους)

Ἄκλειστος ὅρμος Ταράσιον λαμβάνει, Κόσμου ταραχῆς, καὶ ζάλης σεσωσμένον. Εἰκάδι ἐκ ταράχοιο Ταράσιος ἔπτατο πέμπτῃ. Ο Άγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ανατράφηκε και εκπαιδεύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από…

Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης (Εορτάζει στις 23 Φεβρουαρίου εκάστου έτους)

Σοὶ Πολύκαρπος ὡλοκαυτώθη Λόγε, Καρπὸν πολὺν δοὺς ἐκ πυρὸς ξενοτρόπως. Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ κατὰ φλὸξ Πολύκαρπον ἔκαυσεν. Ο Άγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε περί το 80 μ.Χ.…