Μενού Κλείσιμο

Υμνολογικό Απάνθισμα Εορτής Προφήτου Ηλιού

 

«Ὁ τὸν Θεσβίτην Ἠλίαν, πυρίνῳ ἅρματι, ἀπὸ τῆς γῆς οἰκτίρμον, μεταθέμενος Λόγε, ταῖς τούτου ἱκεσίαις, σῶσον ἡμᾶς τοὺς πιστῶς σε δοξάζοντας, καὶ τὴν αὐτοῦ ἐκτελοῦντας χαρμονικῶς, θείαν μνήμην καὶ σεβάσμιον.»

Εσύ, οικτίρμον Λόγε, που με πύρινο άρμα άρπαξες και μετέθεσες από τη γη τον Ηλία τον Θεσβίτη, σώσε κι εμάς, με τις θερμές του προσευχές, εμάς που δοξάζουμε εσένα με πίστη και τιμούμε με χαρά τη δική του σεβάσμια και θεία μνήμη.

«Οὐ συσσεισμῷ ἀλλ’ ἐν αὔρᾳ, λεπτῇ τεθέασαι, Θεοῦ τὴν παρουσίαν, Ἠλιοὺ θεομάκαρ, φωτίζουσάν σε πάλαι, ἅρματι δέ, ἐποχούμενος τέθριππος, τὸν οὐρανὸν διϊππεύεις ξενοπρεπῶς, θαυμαζόμενος θεόπνευστε.»

Θεομακάριστε Ηλία, δεν αναγνώρισες την αιωνίως φωτεινή παρουσία του Θεού μέσα στον σεισμό, αλλά στην λεπτή αύρα και διασχίζεις, θεόπνευστε, έφιππος τον ουρανό πάνω σε τέθριππο άρμα με τρόπο παράξενο και θαυμαστό.

«Τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, ξίφει κατέσφαξας, τὸν οὐρανὸν τῇ γλώττῃ, ἐπὶ γῆς τοῦ μὴ βρέχειν, ἐπέσχες ζήλῳ θείῳ πυρποληθείς, Ἐλισαῖον δὲ ἔπλησας, τῆς μηλωτῆς ἐπιδόσει διπλῆς σοφέ, Ἠλιοὺ ἐνθέου χάριτος.»

Τους ιερείς της ντροπής , με ξίφος κατέσφαξες, τον ουρανό με τη γλώσσα σου συγκράτησες ώστε να μη βρέξει στη γη, ενώ όλος φλεγόσουν από τον θεϊκό ζήλο, τον δε Ελισσαίο διπλοπλημμύρισες με ένθεη χάρη σκεπάζοντάς τον με την μηλωτή σου, σοφέ Ηλία.

«Ζήλῳ τοῦ Κυρίου πυρούμενος, παρανόμους βασιλεῖς σὺ διεξήλεγξας σφοδρῶς, τῆς αἰσχύνης ἱερεῖς, σὺ ἐθανάτωσας θερμῶς· ἀνῆψας, πῦρ ἐν ὕδατι παράδοξον, τροφήν δέ, ἀγεώργητον ἐπήγασας, καὶ νάματα Ἰορδάνια, τῇ μηλωτῇ σου διέτεμες· Ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»

Φλεγόμενος από ζήλο για τον Κύριο με σφοδρότητα έλεγξες τους παράνομους βασιλείς και θανάτωσες τους ιερείς της ντροπής. Άναψες φωτιά εκεί που ήταν το νερό με τρόπο παράδοξο, έγινες πηγή τροφής (από το τίποτα) και τα νερά του Ιορδάνη με τη μηλωτή σου διαίρεσες. Ικέτευε να σωθούν κι οι ψυχές μας.

«Τῶν Προφητῶν τοὺς ἀκραίμονας, καὶ παμφαεῖς φωστῆρας τῆς οἰκουμένης, ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν πιστοί, Ἠλίαν καὶ Ἐλισαῖον καὶ Χριστῷ ἐκβοήσωμεν χαρμονικῶς· Εὔσπλαγχνε Κύριε, παράσχου τῷ λαῷ σου, ἱκεσίαις τῶν Προφητῶν σου, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.»

Ας τιμήσουμε, πιστοί, με ύμνους τα εξαιρετικά και ολοφώτεινα αστέρια της οικουμένης, τον Ηλία και τον Ελισσαίο κι ας φωνάξουμε με χαρά στον Χριστό μας: Εύσπλαχνε Κύριε, με τις ικεσίες των Προφητών σου, χάρισε στο λαό σου άφεση αμαρτιών και το μέγα έλεος!

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε  την Ακολουθία της Εορτής του Προφήτου Ηλιού πατήστε εδώ

Για να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας πατήστε εδώ

Για να δείτε σε αποκλειστικότητα σε Παγκόσμια πρώτη προβολή βίντεο από την ημέρα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, πατήστε εδώ

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Υμνολογία

Σχετικά άρθρα