Μενού Κλείσιμο

Υμνολογία από την εορτή του Αγίου Κοσμά

«Τῶν Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐκμιμησάμενος, τρανῶς ἀνακηρύττεις, εὐσεβείας τὸν λόγον, Κοσμᾶ πνευματοφόρε καὶ ὁδηγεῖς, πρὸς τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερον, τῶν ἐντολῶν τοῦ Σωτῆρος πλείστους λαούς, ὡς διδάσκαλος τῆς πίστεως».

Μιμήθηκες ακριβώς τον ζήλον των Αποστόλων γι’ αυτό και κηρύττεις ολοφάνερα και θαρραλέα τον λόγο της ευσεβείας, πνευματοφόρε Κοσμά, και ως δάσκαλος της πίστεως οδηγείς πλήθος ανθρώπων προς το ανέσπερο φως των εντολών του Σωτήρος.

«Ἐξ Ἄθω Πάτερ ἐκλάμψας ὡς μέγας ἥλιος, ταῖς σαῖς διδασκαλίαις, καὶ θαυμάτων ἀκτῖσι, λαοὺς τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ φωταγωγεῖς, καὶ στηρίζεις μὴ σφάλλεσθαι, καὶ ἀποκλίνειν τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς δουλείας ἐν ταῖς θλίψεσι».

Ως λαμπρός ήλιος ανέτειλες, Πάτερ, από τον Άθωνα και φωτίζεις με τις ακτίνες της διδασκαλίας σου και των θαυμάτων σου αυτούς που βρίσκονται στην άγνοια και τους στηρίζεις, ώστε να μην σφάλλουν και να μην ξεφεύγουν από την πίστη στο Χριστό, ευρισκόμενοι στις θλίψεις της σκλαβιάς.

«Χαίρει ἐν σοὶ Αἰτωλία ἡ σὲ βλαστήσασα, καὶ Ἄθως χαρμοσύνως, τὴν σὴν χάριν κηρύττει, καὶ πᾶσα Ἐκκλησία ἡ τοῦ Χριστοῦ, μακαρίζει σε Ἅγιε, στηριζομένη ταῖς θείαις σου διδαχαῖς, Κοσμᾶ θεῖε Ἰσαπόστολε».

Σε χαίρεται η Αιτωλία από την οποία εβλάστησες, κι ο Άθωνας χαρμόσυνα διακηρύττει την χάρη σου, κι όλη η εκκλησία του Χριστού σε μακαρίζει, Άγιέ μας, και στηρίζεται στις θεϊκές σου διδαχές, Κοσμά θείε και ισαπόστολε.

«Τοῦ Παρακλήτου τὴν χάριν φέρων τῷ λόγῳ σου, πόλεις πολλὰς διῆλθες, Ἰσαπόστολε θεῖε, καὶ φθάσας Ἰλλυρίαν Πάτερ Κοσμᾶ, ἐν αὐτῇ χαίρων ἤνυσας, τοῦ μαρτυρίου τὸν δρόμον· ὅθεν Χριστός, θαυμαστῶς σε ἐμεγάλυνε».

Έχοντας την χάρη του Παρακλήτου (του Αγίου Πνεύματος) στον λόγο σου, πέρασες από πολλές πόλεις, θείε ισαπόστολε, κι έφθασες ως την Ιλλυρία, πάτερ Κοσμά, και την διήνυσες κι αυτήν με χαρά, διανύων στην πραγματικότητα τον δρόμο του μαρτυρίου σου. Γι΄ αυτό και ο Χριστός με θαυμαστό τρόπο σε μεγάλυνε (σε εδόξασε).

«Εὐαγγελικῶς πολιτευσάμενος, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος, μυσταγωγὸς καὶ κῆρυξ, ἀναδέδειξαι Πάτερ· τῷ γὰρ θείῳ θελήματι, διακονῶν ὁλοτρόπως, διδαχαῖς ἱεραῖς παιδεύεις, τῶν εὐσεβῶν τὰς ψυχάς, τὰ ἄνω ζητεῖν καὶ ποθεῖν, ἀναστροφαῖς ἁγίαις· καὶ τύπον σεαυτὸν παραστήσας, ἐν λόγῳ καὶ ἔργῳ, τῆς Ἐκκλησίας στῦλος ὤφθης, ἐν ὑστέροις καιροῖς, Ἀποστολικοῖς προτερήμασι κοσμούμενος· διὸ Χριστός τε ἐδόξασεν, ὡς θεῖον Ἰσαπόστολον, καὶ ἀθλητὴν περιφανῆ, Κοσμᾶ μακάριε· ᾧ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε».

Αφού έζησες σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αναδείχθηκες, πάτερ Κοσμά, μυσταγωγός και κήρυκας του Ευαγγελίου της χάριτος. Αφού υπηρέτησες με κάθε τρόπο το θέλημα του Θεού, καλλιεργείς τις ψυχές των ευσεβών με ιερές διδαχές, ώστε να μάθουν να ζητούν και να ποθούν τα άνω (τα πνευματικά, τα θεϊκά) με άγιες συναναστροφές. Κι αφού παρέστησες τον εαυτό σου υπόδειγμα και στα λόγια και στα έργα, αποδείχθηκες στύλος της Εκκλησίας στα πρόσφατα χρόνια, στολισμένος με αποστολικά προτερήματα. Γι΄ αυτό ο Χριστός σε δόξασε, μακάριε Κοσμά, και σε κατέστησε θεοφώτιστο ισαπόστολο και ένδοξο αθλητή του. Σε παρακαλούμε, πρέσβευε σ΄ Αυτόν υπέρ αυτών που σε τιμούν.

Για να διαβάσετε τις Διδαχές του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τις Προφητείες του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Για να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας πατήστε εδώ

Για να δείτε σε αποκλειστικότητα σε Παγκόσμια πρώτη προβολή βίντεο από την ημέρα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, πατήστε εδώ

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Υμνολογία

Σχετικά άρθρα