Μενού Κλείσιμο

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ! Mα­κα­ρι­στοῦ Γέροντος Ἐ­πι­φα­νί­ου Θε­ο­δω­ρο­πο­ύ­λου

Οἱ ἁρμόδιοι κρατικοί Λειτουργοί, θά ἔπρεπε, ὅλοι, πρῶτον μέν νά εἶναι συνειδητοί σατανολάτρες, δεύτερον δέ νά πάσχουν ἀπό κρετινισμό.  Διότι μόνον συνειδητοί σατανολάτρες θά ἔθεταν τέτοια σχήματα, ὅπως τό 666, στά δελτία ταυτότητας  καί θά δέχονταν νά λάβουν δελτία ταυτότητας μέ τήν εἰκόνα τοῦ Βεελζεβούλ!  Εἶναι λίγο δύσκολο, δηλ. δέν εἶναι τυχαῖο, νά συμπέσουν ἀμφότερες οἱ ἰδιότητες (σατανολατρία καί κρετινισμός) σέ μία  δεκάδα, τοὐλάχιστον, ἀνωτάτων στελεχῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν καθώς καί σέ ἁρμοδίους Ὑπουργούς καί Ὑφυπουργούς.  Λογικῶς λοιπόν θά ἔπρεπε νά ἀποκλεισθεῖ παντελῶς τέτοιο ἐνδεχόμενο, δηλαδή ἐκτύπωση δελτίων ταυτότητας μέ σατανικές μορφές.

Τό αὐτό θά συμβεῖ καί ἄν τά δελτία φέρουν τόν ἀριθμό 666. Ἐάν μέν ὁ ἀριθμός αὐτός ἐτέθη ἐπίτηδες, ὡς σχετιζόμενος μέ τόν ἀντίχριστο, θά ἦταν ἀδιανόητο νά φέρουμε πάνω μας τά σύμβολα τοῦ ἀντιχρίστου !  Ἀλλά καί ἄν ὁ ἀριθμός αὐτός δέν ἐπελέγη σκοπίμως, δηλαδή ὡς σύμβολο τοῦ ἀντιχρίστου, ἀλλ’ ἁπλῶς ὡς ἕνας ἀριθμός μεταξύ τῶν πολλῶν, ἴσως διότι  παρουσιάζει ὁρισμένα πλεονεκτήματα (εὐκολία ποικίλων συνδυασμῶν κ.τ.λ.) ἔναντι τῶν λοιπῶν – ὑπόθεση κάνουμε, διότι οὐδεμία περί τούτου ἔνδειξη ὑπάρχει – , καί πάλιν τά δελτία ταυτότητος, ὡς προκαλοῦντα τήν θρησκευτικήν μας εὐαισθησίαν μέ τή χρήση ἑνός ὑπόπτου καί διαβλητοῦ ἀριθμοῦ, εἶναι ἀπολύτως ἀπαράδεκτα.  ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ!

…Θά ρωτηθοῦμε  ἴσως :  Καί τί θά συμβεῖ μέ τήν ἄρνησή μας νά ἐφαρμόσουμε νόμο τοῦ Κράτους;

α) Οἱ Χριστιανοί εἶναι οἱ νομοταγέστεροι τῶν ἀνθρώπων, ὅταν οἱ Νόμοι δέν προσβάλλουν τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.  Ὅταν συμβαίνει τό ἀντίθετο, τότε, «πειθαρχοῦντες Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»(Πραξ.,ε΄29), εἰσέρχονται στήν παρανομία ἀδιαφοροῦντες γιά τίς συνέπειες.  Νόμοι τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους ἐπέβαλαν τή θυσία στά εἴδωλα, ἀλλά οἱ πιστοί δέν ὑπήκουαν.  Νόμοι τοῦ Βυζαντιοῦ Κράτους ἐπέβαλαν κατά καιρούς τόν Ἀρειανισμό ἤ τόν Μονοθελητισμό ἤ τήν Εἰκονομαχία, ἀλλ’ οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπέλεγαν τήν «ἁγίαν παρανομίαν».

β)  Ἄν ἑκατοντάδες χιλιάδων ἤ μᾶλλον ἑκατομμύρια  Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἀρνηθοῦν νά παραλάβουν τά διαβολοδελτία, εἶναι μαθηματικῶς βέβαιο ὅτι ἡ Πολιτεία θά ὑποχωρήσει πάραυτα καί θά τροποποιήσει τόν Νόμο.  …Εἰσαγγελεῖς καί Δικαστήρια καί Φυλακές ὑπάρχουν γιά πεντακοσίους ἤ χιλίους ἤ πέντε χιλιάδες ἤ δέκα χιλιάδες ἀνθρώπων.  Γιά ἑκατοντάδες χιλιάδες ἤ μᾶλλον γιά  ἑκατομμύρια ἀνθρώπων δέν ὑπάρχουν οὔτε Εἰσαγγελεῖς, οὔτε Δικαστήρια, οὔτε Φυλακές.  Τουλάχιστον στή μικρή Ἑλλάδα!…

γ) ἄν εἶναι ἀδύνατον νά σταλοῦν στά Δικαστήρια καί στίς Φυλακές ἑκατοντάδες χιλιάδες ἤ μᾶλλλον ἑκατομμύρια  ἀνθρώπων, ἐξ ἴσου ἀδύνατον εἶναι νά ἀποκλεισθεῖ τόσο πλῆθος ἀνθρώπων ἀπό συναλλαγές καί δικαιοπραξίες, ἐπειδή δέν εἶναι κάτοχοι διαβολοδελτίων.  Ἡ μόνη λύση πού θά ἐπιβληθεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων, διότι θά δημιουργηθεῖ ἐκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα πελωρίων διαστάσεων, θά εἶναι ἡ ὑπαναχώρηση τῆς Ἐξουσίας.  Ἀλλά καί ἄν αὐτό δέν συμβεῖ, τότε θά ποῦμε «ἐχαρίσθη τό ὑπέρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τό εἰς αὐτόν πιστεύειν, ἀλλά καί τό ὑπέρ αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλιπ. α΄29).  Ἡ πίστη μας σύμβολό της καί θεμέλιό της ἔχει τόν Σταυρό!…

…Ἄν τά διαδιδόμενα εἶναι ἀληθῆ καί τά νέα δελτία ταυτότητας θά φέρουν, ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, εἴτε τή μορφή τοῦ Βεελζεβούλ εἴτε τόν ἀριθμό 666 εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο ἀντιχριστιανικό σύμβολο, θά ποῦμε ΟΧΙ καί πάλι ΟΧΙ καί μυριάκις ΟΧΙ στά νέα αὐτά δελτία, ὁ,τιδήποτε κι’ἄν πρόκειται νά ἀντιμετωπίσουμε…

 

Για να διαβάσετε τις Διδαχές του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τις Προφητείες του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Για να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας πατήστε εδώ

Για να δείτε σε αποκλειστικότητα σε Παγκόσμια πρώτη προβολή βίντεο από την ημέρα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, πατήστε εδώ


 

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Νέα, π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Σχετικά άρθρα