Μενού Κλείσιμο

Τι είπε ο Κύριος για την Αγάπη

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.5, στ.44-47)

 • “Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς”

δηλαδή: “Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας καταριόνται, ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, και προσεύχεσθε για εκείνους που σας υβρίζουν και σας συκοφαντούν και σας καταδιώκουν άδικα”

 • “ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.”

δηλαδή: “για να αναδειχθείτε έτσι τέκνα του Ουράνιου Πατέρα σας. Διότι και Αυτός τον ζωογόνο ήλιο Του ανατέλλει σε πονηρούς και αγαθούς και στέλνει τη βροχή στους δικαίους και στους άδικους.”

 • “ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσόν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν;”

δηλαδή: “διότι, εάν αγαπήσετε εκείνους μόνο που σας αγαπούν, ποιά ανταμοιβή έχετε να περιμένετε από το Θεό; Μήπως και οι τελώνες δεν κάνουν το ίδιο; Και εάν χαιρετίσετε με εγκαρδιότητα τους φίλους σας, τι περισσότερο κάνετε από τους άλλους; Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες;”

(Κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον Κεφ.6, στ.31-36)

 • “καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.”

δηλαδή: “και όπως θέλετε να κάνουν και να συμπεριφέρονται απέναντί σας οι άνθρωποι, έτσι και σεις να πράττετε και να συμπεριφέρεστε προς αυτούς. Εάν αγαπάτε μόνο αυτούς που σας αγαπούν, ποιά χάρη του Θεού και αμοιβή σας αξίζει; Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν.”

 • “καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.”

δηλαδή: “και εάν κάνετε το καλό σε εκείνους μόνο που σας ευεργετούν, ποιά ανταμοιβή εκ μέρους του Θεού σας ανήκει; Διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και εάν δανείζετε σε εκείνους, από τους οποίους περιμένετε να πάρετε πίσω τα δανεικά, ποιά ευμένεια και ανταπόδοση από το Θεό σας αρμόζει; Διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς, για να λάβουν από αυτούς όμοιες εξυπηρετήσεις στην ανάγκη τους.”

 • “πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.”

δηλαδή: “αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε και να δανείζετε, χωρίς να αποβλέπετε σε καμία ανταπόδοση και θα είναι ο μισθός σας πολύς και θα είστε στη Βασιλεία των Ουρανών παιδιά του Υψίστου, διότι και Αυτός είναι αγαθός και ευεργετικός και προς αυτούς ακόμη τους αχάριστους και πονηρούς.”

 • “Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί”

δηλαδή: “Γίνεσθε λοιπόν εύσπλαχνοι στους γύρω σας ανθρώπους, όπως και ο Πατέρας σας είναι πολυεύσπλαχνος προς όλους.”

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.13, στ.34-35 και Κεφ.15, στ.9-10)

 • “ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους”

δηλαδή: “σας δίνω μία νέα εντολή· να αγαπάτε με όλη σας τη δύναμη ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα με πλήρη και τέλεια αγάπη, έτσι κι σεις με την ίδια αγάπη πρέπει να συνδέεστε μεταξύ σας”

 • “ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις”

δηλαδή: “με αυτό θα μάθουν και θα πεισθούν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας”

 • “καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ”

δηλαδή: “όπως με έχει αγαπήσει ο Πατέρας, έτσι κι εγώ σας αγάπησα. Μείνετε, λοιπόν, στην αγάπη μου αυτή, να φανείτε άξιοι αυτής” 

 • “ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ”

δηλαδή: “θα μείνετε δε στην αγάπη μου, εάν φυλάξετε και εφαρμόσετε στη ζωή σας τις εντολές μου, όπως εγώ έχω τηρήσει τις εντολές του Πατέρα μου και μένω πάντοτε στην άπειρη αγάπη Του”.

Πηγή: https://paraklisi.blogspot.com

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Νέα, Περί Αγάπης

Σχετικά άρθρα