Μενού Κλείσιμο

Υμνολογικό απάνθισμα της εορτής του Αγίου ενδόξου Αποστόλου & Ευαγγελιστού Λουκά

«Τί σε ὁνομάσω Ἀπόστολε; ὃτι τήν δόξαν διηγήσω τοῦ Θεοῦ ἀστραπήν, ὃτι τόν κόσμον καταυγάζεις  φωτεισμῷ νεφέλην, ἐπομβροῦσαν θεῖα νάματα κρατῆρα, τῆς σοφίας ἐνθεώτατον, οἶνον ἡμῖν ἀναβρύοντα, τόν τάς καρδίας εὐφραίνοντα. Ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».

Πώς νά σέ ὁνομάσω Ἀπόστολε; Οὐρανόν, γιατί μᾶς περιγράφεις τήν δόξα Τοῦ Θεοῦ; Ἀστραπή, γιατί καταυγάζεις τόν κόσμο μέ οὐράνιο φῶς; Σύννεφο, πού μᾶς περιβρέχεις μέ θεῖα δώρα; Βασιλικό ποτήρι, γιατί πηγάζεις γιά μᾶς τό θεῖο κρασί τῆς σοφίας Τοῦ Θεοῦ πού εὐφραίνει τίς καρδιές μας; Σέ παρακαλοῦμε, ἱκέτευε τόν Θεό μας νά μᾶς ἐλεεῖ καί νά σώσει τίς ψυχές μας.

«Τί σε νῦν προσείπω Θεόληπτε; Ποταμόν ἐκ Παραδείσου προερχόμενον ἡμῖν κιβωτόν τῆς διαθήκης, ἧν διέ-θετο Χριστός Φωστῆρα, νοητόν φῶς ἀπαστράπτοντα λυχνίαν, Ἐκκλησίαν καταυγάζουσαν ἂρτον ζωῆς, θείαν τράπεζαν, ποτήριον θείου πόματος. Ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».

Πώς νά σέ ὁνομάσουμε ἐσένα πού ἒχεις δεῖ τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ; Δραστικότατο λειτουργό τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ; Σοφό ἀρχιτέκτονα τῆς νοητῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, ὁ ὁποῖος λαξεύει τίς πλάκες τῆς χάριτος καί γράφει τό νέον νόμον πού προέρχεται ἀπό τή Σιών καί κηρύσσεται ἀπό σένα; Σέ παρακαλοῦμε ἱκέτευε τόν Θεό μας νά μᾶς ἐλεεῖ καί νά σώσει τίς ψυχές μας.

«Τί σε νῦν καλέσωμεν Ἒνδοξε; Θησαυρόν, τῶν οὐρανίων χαρισμάτων ἀσφαλή. ἰατρόν και τῶν ψυχῶν, καί τῶν σωμάτων, ἀκριβή. τοῦ Παύλου συνεργάτην καί συνέκδημον. τάς Πράξεις Ἀποστόλων ἐκτιθέμενον. Πολλά Λουκᾶ τά ὀνόματα, ἡ ἀρετή σοι πεποίηκεν. Ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».

Καί τώρα πώς νά σέ ὁνομάσουμε ἒνδοξε; Σίγουρο θησαυρό τῶν οὐρανίων χαρισμάτων; Προσεκτικό γιατρό τῶν σωμάτων; Συνεργάτη καί συνοδοι-πόρο τοῦ Παύλου πού μάς παρέδωσες τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων; Εἶναι πολλά τά ὁνόματα πού σοῦ χάρισε ἡ ἀρετή. Σέ παρακαλοῦμε, ἱκέτευε τόν Θεό μας νά μᾶς ἐλεεῖ καί νά σώσει τίς ψυχές μας.

«πόστολε Χριστοῦ, καί τῶν Θείων δογμάτων συγγραφεῦ, καί τῆς Ἐκκλησίας ἑδραίωμα. σύ ὡς ἀληθῶς, τάς ἐν ζόφῳ τῆς ἀγνωσίας καρδίας, εἰσδυσάσας ἐν τῷ βυθῷ τῆς ἀπωλείας, ἑλκύσας θεηγορίαις, διέσωσας ὡς ἐκ σάλου τρικυμίας, ὁπαδός γενόμενος τοῦ σκεύους τῆς ἐκλογῆς Παυλου, ἀλλά καί μιμητής. Ὃθεν αἰτοῦμεν σε, Λουκᾶ ἀξιάγαστε, τῶν Ἀντιοχέων τό ἐγκαλλώπισμα. Πρέσβευε τῷ Σωτήρι καί Θεῷ, ὑπέρ τῶν πίστει ἐκτελούντων τήν ἀεισέβαστον μνήμην σου».

πόστολε τοῦ Χριστοῦ συγγραφέα τῶν θείων  διδαγμάτων καί σταθερή βάση τῆς Ἐκκλησίας, ἐσύ τις σκοτισμένες ἀπό τήν ἄγνοια καρδιές μας πού ἔφτασαν στό βυθό τῆς ἀπωλείας, πραγματικά τίς τράβηξες μέ τά θεία σου λόγια καί τις διέσωσες ὃπως τόν ναυαγό ἀπό τήν ταραχή τῆς τρικυμίας μέ τό νά γίνεις ὀπαδός καί μιμητής τοῦ σκεύους τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Γι’ αὐτό σε παρακαλοῦμε ἀξιοθαύμαστε Λουκᾶ στόλισμα τῶν Ἀντιοχέων πρέσβευε στόν Σωτῆρα και Θεό μας γιά μᾶς πού μέ πίστη τιμοῦμε τήν πάντοτε σεβαστή μνήμη σου.

«Λουκᾶν τόν θεηγόρου καί τοῦ Παύλου συνέκδημον, καί Εἀγγελίου τοῦ τρίτου, συγγραφέα θεόπνευστον ἐν ὓμνοις τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἂξιον ἐργάτην τοῦ Χριστοῦ. Τῶ φωτί γάρ τοῦ Κυρίου καταυγασθείς, μετέδωκε φῶς τῷ κόσμῶ. Γράψας τάς θαυμαστάς παραβολάς, σύστασιν Ἐκκλησίας τε, τῇ πελεύσει τοῦ Πνεύματος ἱστορισάμενος».

Τόν ἃγιον Λουκᾶ τον θεοφώτιστο καί συνταξιδιώτη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τόν θεό-πνευστο συγγραφέα τοῦ τρίτου Εὐαγγελίου, ἀς τιμήσωμε οἱ πιστοί με ὑμνους ὡς ἂξιο ἐργάτη τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ἀφοῦ φωτίστηκε ὁ ἲδιος ἀπό τη χάρη τοῦ Θεοῦ, μετέδωσε το φώς αὐτό στο κόσμο, γράφοντας τις θαυμάσιες παρα-βολές καί διηγούμενος σ’ ἐμᾶς την συγκρότηση τῆς ἐκκλησίας μέ την ἒλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

«κέστωρ σοφώτατος, Ἱερομύσται Λουκᾶ, ζωγράφος πανάριστος, τῆς Θεοτόκου μητρός, ἐδείχθης  Ἀπόστολε ἒγραψας μάκαρ λόγους, διά Πνεύματος θείου, ἒδωκας ἐννοῆσαι συγκατάβασιν ἂκραν, Χριστοῦ τήν παρουσίαν ἡμῖν, διό πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς».

ερομύστα Λουκᾶ, ἀνεδείχθηκες καί σοφός θεραπευτής και θαυμάσιος ζωγράφος τῆς Παναγίας μας. Διότι γράφοντας με τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φωτισμένα κείμενα, μας βοήθησες να κατανοήσουμε ὃσο μποροῦμε τη μεγάλη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ και τήν παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἀνάμεσά μας. Γι’ αὐτό σε παρακαλοῦμε, μεσίτευσε γιά τήν σωτηρία μας.

Για να διαβάσετε τις Διδαχές του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τις Προφητείες του Αγίου Πατροκοσμά πατήστε εδώ

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Για να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube και να παρακολουθείτε τα βίντεο μας πατήστε εδώ

Για να δείτε σε αποκλειστικότητα σε Παγκόσμια πρώτη προβολή βίντεο από την ημέρα της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, πατήστε εδώ

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Νέα, Υμνολογία

Σχετικά άρθρα